Gemeenteraads­verkiezingen 21 maart 2018

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen

Deze partijen doen mee

1. Afval scheiden

De gemeente moet al het afval in één keer ophalen en het daarna pas scheiden.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"De VVD wil in de toekomst naar een systeem van 100% na-scheiding. Dat is veel zorgvuldiger dan de huidige methode van afvalinzameling. De technieken daarvoor zijn op dit moment voor de gemeente nog niet voor handen. Zodra die technieken beschikbaar zijn kunnen we naar één container."

PVV

"Gescheiden afval inzamelen is een zinloze verspilling van belastingcenten, daarom terug naar twee containers: groen en grijs."

Lokaal Hengelo

"Is toekomstgerichter en beter voor het milieu."

DFH

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

PvdA

"We hebben nu gekozen voor vooraf scheiden. De mogelijkheid tot nascheiden is hier nog niet mogelijk. Hiernaar wordt wel onderzoek gedaan. Als dit een beter alternatief is zullen wij hier voor zijn."

ChristenUnie

"Eerst een onderzoek naar nascheiding, zoals is toegezegd."

Oneens

ProHengelo

"De techniek is nog niet zo ver dat afvalverwerking zonder voorscheiding (grijs, groen, verpakkingen) goed werkt. Op dit moment wordt opnieuw onderzocht of het kan. Als het kan (en de inwoners worden niet op hoge kosten gejaagd), dan graag."

SP

"Het moet beide. In eerste instantie moeten mensen hun afval thuis zo goed mogelijk scheiden. Dat lukt ook heel goed en motiveert mensen bewuster minder verpakkingsafval te kopen. Het thuis gescheiden afval kan door middel van zogenaamde nascheiding in een gespecialiseerde fabriek (bv Twence) nog extra worden gescheiden. Dat levert ons inziens het beste milieurendement op."

CDA

"Het huidige gescheiden afvalinzamelingssysteem functioneert goed en is gericht op het bewust verminderen van de hoeveelheid aangeboden afval. In Hengelo worden hiermee tegen relatief lage kosten goede milieuresultaten behaald. Achteraf scheiden is op dit moment nog geen goed en betaalbaar alternatief voor Hengelo. Het CDA Hengelo zal de mogelijkheden voor het verwerken van afval blijven monitoren gericht op lagere kosten, een goede service en een beter milieu. "

D66

"D66 Hengelo is een voorstander van het omgekeerd inzamelen binnen onze gemeente. Omgekeerd inzamelen helpt de gemeente Hengelo namelijk bij het behalen van de milieudoelstellingen. Maar liefst 90 procent van het huishoudelijk afval kunnen we hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. D66 Hengelo is vóór voor- en nascheiding omdat gedrag en bewustwording een belangrijke rol speelt bij het verminderen van restafval. "

Burgerbelangen

"Burgerbelangen is voorstander van het gescheiden inzamelen van reststromen (papier, verpakkingen, glas) en van een gedifferentieerd tarief voor restafval en groen. dat heeft aantoonbaar voordeel opgeleverd voor onze inwoners. We zijn ook voor een klantvriendelijk inzamelsysteem voor restafval met keus tussen zelf brengen en laten halen."

GroenLinks

"Om afval zo goed mogelijk te kunnen scheiden, is voor- én nascheiding nodig. Iedereen moet thuis zo goed mogelijk het afval in de goede afvalcontainer gooien, waardoor daarna verdere scheiding gedaan kan worden bij professionele afvalscheiders. Twence en TwenteMilieu bevestigen dit."

2. Gasaansluiting

Nieuwe woningen moeten zonder gasaansluiting worden gebouwd.

Wat vinden de partijen?

Eens

ProHengelo

"Er zijn nu goede alternatieven voor gas zoals warmtepompen en het opwekken van duurzame elektriciteit. "

SP

"Dit zou vanzelfsprekend moeten zijn. We zien een grote energietransitie in de komende jaren. In het Energieakkoord is afgesproken in 2050 alleen nog maar duurzame energie te gebruiken. Daarom moeten alle huizen die nu worden gebouwd al aardgasvrij worden opgeleverd, zodat ze in een later stadium niet alsnog moeten worden aangepast. "

CDA

"Het CDA Hengelo is het in het kader van duurzaamheid eens met de stelling dat woningen zonder gasaansluiting gebouwd moeten worden. Voorwaarde hierbij is dat de woning hierdoor wel betaalbaar moet blijven. De (mogelijke) extra kosten die dat met zich mee brengt moet de inwoners bijvoorbeeld een lagere energierekening opleveren."

VVD

"De VVD ziet dat we een verantwoordelijkheid hebben om minder gas te gebruiken. Bijvoorbeeld door de problemen in Groningen en de afhankelijkheid van Rusland. Eén van de maatregelen is om bijvoorbeeld nieuwe woningen niet meer verplicht op gas aan te sluiten."

D66

"D66 wil van de grijze, oude en vervuilende industrie naar een groene en schone toekomst. Een fossiele brandstof als gas is vervuilend, wordt steeds duurder en kan opraken. Duurzame energie is schoon, wordt steeds goedkoper en is onuitputtelijk. Daarnaast hebben we met de aardbevingen in Groningen gezien dat deze route een doodlopende is. "

PvdA

"Dit is in het kader van duurzaamheid een goed plan. "

Burgerbelangen

"Uit oogpunt van duurzaamheid en de ontwikkelingen in Groningen moet gebruik van aardgas worden ontmoedigd. Verplichte aanleg van een gasaansluiting is daarmee in strijd. Inmiddels neemt ook de tweede kamer dit standpunt in. "

GroenLinks

"Nederland moet zo snel mogelijk van het gas af. De gaswinning in Groningen wordt nu snel minder en we moeten over naar niet-fossiele energie. Dan past het niet meer om nu nog nieuwe woningen met gasaansluiting te bouwen."

DFH

"Mitsdien er goede alternatieven zijn."

Geen van beide

ChristenUnie

"De Christenunie wil met behulp van een gedegen evaluatie duidelijkheid krijgen of nieuwbouwwoningen aardgasloos gebouwd kunnen worden tegen aanvaardbare kosten en met behoud van comfort."

Lokaal Hengelo

"Nieuwe woningen moeten duurzaam zijn. "

Oneens

PVV

"Iedereen heeft het recht om zelf te bepalen of hij wel of niet gebruik wil maken van een gasaansluiting."

3. Preventief fouilleren

De politie in Hengelo moet vaker preventief fouilleren.

Wat vinden de partijen?

Eens

ProHengelo

"Er moeten wel goede redenen voor zijn. Zoals terugkerende agressie bij het uitgaan in de nachtelijke uren of het voorkomen van inbraken in woonbuurten."

CDA

"Het CDA wil de politie meer bevoegdheden geven om preventief te fouilleren. De politie kan zo onveilige situaties voorkomen en makkelijker wapens en drugs in beslag nemen. Om de privacy te waarborgen wil het CDA preventief fouilleren beperken tot risicovolle gebieden en wanneer er een concrete aanleiding is, bijvoorbeeld uitgaansgeweld of drugsoverlast."

VVD

"De politie moet alle mogelijke middelen inzetten voor de veiligheid in Hengelo. Als het bevoegd gezag het noodzakelijk vindt, dan mag de politie preventief fouilleren. "

PVV

"Preventief fouilleren draagt bij aan het verbeteren van de veiligheid."

Lokaal Hengelo

"Er moet vaker preventief gefouilleerd worden als hier gegronde redenen voor zijn."

Geen van beide

DFH

Geen toelichting gegeven

Oneens

SP

"Absoluut oneens. De burgemeester heeft deze mogelijkheid al, maar heeft er de afgelopen jaren maar zeer sporadisch gebruik van gemaakt. Omdat er voor hem geen aanleiding was! Meer preventief fouilleren leidt ertoe dat mensen een groter gevoel van onveiligheid krijgen. Bovendien kost het veel personele inzet."

D66

"D66 vindt dat vaker preventief fouilleren een extra middel kan zijn in het vergroten van veiligheid. Uitbreiding hiervan kan echter alleen plaatsvinden als laatste middel en met strikte inachtneming van de privacywet- en regelgeving. "

PvdA

"Wij denken dat de politie heel goed weet wanneer ze iemand wel en niet moeten fouilleren. Dit hoeft niet vaker dan ze nu al doen. "

Burgerbelangen

"De politie doet dit al met enige (on)regelmaat. De opbrengst van die acties is zodanig beperkt dat er volgens ons geen aanleiding is om vaker preventief te fouilleren. De huidige aanpak werkt precies goed. "

GroenLinks

"Fouilleren is een grote aantasting van je persoonlijke integriteit. Het is zeer intimiderend. Er moeten zwaarwegende redenen zijn om op een bepaalde plek en bepaalde tijd preventief te fouilleren. De dreiging moet dan echt groot zijn. Wij vinden dat daar in Hengelo zelden sprake van is en dat vaker preventief fouilleren daarom niet aan de orde is."

ChristenUnie

"Er moet een hele goede reden zijn om dit te doen."

4. Budget wijkraden

De wijkraden en de dorpsraad van Beckum moeten van de gemeente een eigen budget krijgen voor speelplaatsen en openbaar groen.

Wat vinden de partijen?

Eens

ProHengelo

"Er is veel meer nodig. Hengelo moet zich inspannen om Beckum levenskrachtig te houden. Samen met de inwoners van het dorp."

SP

"Wij zijn van mening dat de gemeente altijd voor elke wijk garant moet staan voor hetzelfde fatsoenlijke basisniveau voor onderhoud van openbaar groen en voldoende speelvoorzieningen. AANVULLEND daarop vinden wij het uitstekend dat inwoners van een wijk zelf zeggenschap krijgen over besteding van extra middelen om per wijk aanvullende keuzes te maken. De wijkraden zullen die keuzes wel democratisch moeten organiseren. "

CDA

"Wijkraden en dorpsraad bestaan uit bewoners uit het betreffende gebied. Zij weten wat er speelt en wat de bewoners willen. Zo kunnen zij in samenspraak met de bewoners een goede keuze maken wat betreft de inrichting van de openbare ruimte. De invulling moet passen in het beleid van de gemeente en er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over het onderhoud en eventuele vervanging."

VVD

"De VVD wil graag de invloed in de stad verleggen van het gemeentehuis naar de wijken en buurten. Daarom hebben wij in ons verkiezingsprogramma opgenomen dat wijkraden en dorpsraden meer te zeggen moeten krijgen over hun wijk of dorp. Daar horen ook de budgetten bij."

D66

"D66 Hengelo heeft de aangenomen motie Right to Challenge mede ingediend. Bij Right to Challenge kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. D66 stimuleert dit soort initiatieven. Een eigen budget voor speelplaatsen en openbaar groen leent zich hier goed voor."

PvdA

"Wij denken dat bewoners in een wijk heel goed weten wat nodig is in hun eigen wijk. Zij kunnen hier prima zelf een beslissing over nemen. Als gemeente moeten we dit faciliteren."

Burgerbelangen

"BurgerBelangen heeft als uitgangspunt dat de inwoners van Hengelo moeten meedenken, meepraten, en meebeslissen over zaken die hen aangaan, zeker in de eigen omgeving. Meebeslissen betekent dat er ook geld mee gemoeid moet zijn: een eigen budfget. De dorpsraad van Beckum heeft, net als de Hengelose wijkraden, al vele jaren laten zien dat ze de belangen van hun inwoners prima kan behartigen."

Lokaal Hengelo

"Wijken en buurten moeten zelf kunnen besturen en beslissen."

DFH

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

GroenLinks

"De gemeente heeft als taak om een goede afweging te maken over hoe het beschikbare geld voor speelplaatsen en groen binnen Hengelo ingezet wordt. Voor goed en betaalbaar onderhoud is het nodig daarvoor richtlijnen op te stellen. Het is belangrijk om bewoners te betrekken bij inrichting en onderhoud van hun woonomgeving, binnen de gegeven richtlijnen."

ChristenUnie

"Nee, zij zijn onderdeel van de gemeente Hengelo."

PVV

"De wijkraden kunnen hun verzoek indienen bij de gemeente, zodat alle gelden goed besteed worden."

5. Geld voor zorg

Als er geld uit de pot voor zorg overblijft, mag de gemeente dat aan andere zaken besteden.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het CDA Hengelo is van mening dat eventuele overschotten toegevoegd mogen worden aan de algemene reserve. Dit is ook het uitgangspunt van het huidige financiële beleid. Zo houden we onze bekostiging flexibel. Dus ook ongeplande zorguitgaven in toekomstige jaren worden daaruit bekostigd, omdat we vinden dat zorg altijd beschikbaar moet zijn voor mensen die dat nodig hebben."

VVD

"Als de gemeente meer geld binnenkrijgt dan dat er wordt uitgegeven, wordt er te veel belasting geheven. Dat geld moet dus terug naar de belastingbetaler."

GroenLinks

"Als de zorg in Hengelo goed geregeld is en er blijft geld over dan mag dat uiteraard aan andere zaken besteed worden. Een aparte reservering voor zorg is alleen nodig als er voor de komende jaren een tekort lijkt te zijn."

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

ProHengelo

"Er blijft geen geld over in Hengelo. Ieder jaar betaalt de gemeente miljoenen extra bovenop de rijksbijdrage. In het theoretische geval dat geld wel overblijft, stoppen we dit in een potje om knelpunten in de zorg op te vangen. "

SP

"Absoluut niet! De afgelopen jaren is er door beleid van het vorige Kabinet van VVD en PvdA noodgedwongen veel bezuinigd op alle vormen van zorg. Als er geld overblijft moet dat geld besteed worden aan verruiming van bijvoorbeeld het aantal uren hulp in het huishouden, de regiotaxi, het aantal uren dagbesteding of de kwaliteit van de jeugdzorg."

D66

"D66 Hengelo ziet dit liever niet gebeuren. Met de huidige transformatie in het sociale domein is er nog veel onzekerheid t.a.v. de financiering en begrotingen in de zorg. Wat vandaag een voordeel lijkt, kan later een groot tekort blijken. Dit vraagt voor de komende periode flexibiliteit en speelruimte t.a.v. de financiële middelen voor de zorg."

PvdA

"Wij vinden dat de gelden voor zorg ook besteed moeten worden aan zorg. Bij tekorten moeten we bijpassen uit de algemene middelen. Bij overschot willen wij het geld blijven oormerken voor zorg."

Burgerbelangen

"Het Rijk geeft gemeenten, ook Hengelo, te weinig geld om de zorgtaken goed uit te voeren. Dat heeft ertoe geleid dat Hengelo de zorgvoorzieningen erg heeft moeten versoberen. Wanneer er dan geld overblijft moet dit volgens BurgerBelangen worden ingezet om de voorzieningen weer uit te breiden."

PVV

"Overschot uit budget zorg dient binnen de zorg weer beschikbaar gesteld te worden, de zorg staat zwaar onder druk, neem de ouderenzorg die wordt steeds verder uitgekleed, maar ook het ziekenhuis dat steeds minder afdelingen heeft."

Lokaal Hengelo

"Geld voor de zorg moet aan de zorg besteed worden. "

DFH

Geen toelichting gegeven

6. Woningen jongeren

In Hengelo moeten meer woningen komen voor jongeren, ook als dat ten koste gaat van woningen voor andere groepen.

Wat vinden de partijen?

Eens

ProHengelo

"Hengelo moet veel meer bouwen. Voor jongeren, maar ook voor andere doelgroepen. Prohengelo wil de komende 4 jaar 1000 woningen extra bouwen. "

PvdA

"Er zijn nu te weinig goede goedkope woning voor jongeren. Als wij willen dat jongeren in Hengelo blijven wonen zullen we hierin moeten voorzien."

Burgerbelangen

"De afgelopen jaren zijn veel te weinig woningen gebouwd. Met name de jongeren, de starters op de woningmarkt kunnen geen geschikte woningen vinden. Om in Hengelo de jongere generatie voor de stad te behouden is het uitbreiden van het aanbod voor die groep heel hard nodig."

PVV

"Er is een tekort aan woningen voor starters waardoor de stap naar zelfstandigheid belemmerd wordt, dit is een onwenselijke situatie."

Geen van beide

CDA

"Het CDA zet zich in voor de woningbehoefte van jong en oud. Iedereen moet prettig en betaalbaar kunnen wonen. De woningmarkt moet in balans zijn, zowel in de koop- als de huursector. We zien graag een actief doelgroepenbeleid dat voldoet aan de vraag van vandaag én morgen. "

ChristenUnie

"Geen voorrang voor of ten koste van een groep."

Lokaal Hengelo

"Meer woningen voor jongeren mogen niet ten koste gaan van andere groepen."

DFH

"Betaalbaar voor jongeren, ouderen en eenpersoonshuishoudens; Huur en Koop."

Oneens

SP

"Er moeten voldoende woningen zijn voor alle doelgroepen: jong, oud, alleenstaand, gezinnen, starters etc. Wij zijn ertegen dat de vraag van de ene groep ten koste gaat van de andere. Als er meer vraag is, moet er meer gebouwd worden."

VVD

"Er moeten meer woningen komen, maar niet alleen voor jongeren. Het is veel beter om te kijken naar de doorstromingen van jongerenwoningen naar grotere woningen, want anders heb je over een paar jaar hetzelfde probleem."

D66

"Er is vraag naar betaalbare starterswoningen. Voldoende beschikbaarheid is belangrijk voor het behouden van deze doelgroep in Hengelo. Tegelijk dienen er voldoende woningen beschikbaar te blijven voor andere doelgroepen. "

GroenLinks

"Wij zijn voor het realiseren van voldoende woonruimte voor jongeren, maar niet ten koste van woningen voor andere groepen. Bij nieuwbouw van woningen is het belangrijk goed vooruit te kijken waar de tekorten zijn. Woningen moeten zo gebouwd worden, dat ze eenvoudig om te zetten zijn voor woningen voor andere doelgroepen."

7. Gratis parkeren

Parkeren moet in heel Hengelo gratis zijn.

Wat vinden de partijen?

Eens

ProHengelo

"Parkeren op het maaiveld wordt gratis. Er moet ook een nieuw verkeerscirculatieplan voor de binnenstad worden gemaakt met meer parkeermogelijkheden en een verbeterde bereikbaarheid van de winkels. "

VVD

"En als dat juridisch niet haalbaar is zo goedkoop mogelijk."

Burgerbelangen

"Om de concurrentie van de omliggende steden en onze wijkwinkelcentra aan te kunnen moeten we het parkeren in de binnenstad zo snel mogelijk gratis maken."

PVV

"Gratis parkeren maar het centrum weer aantrekkelijk."

Lokaal Hengelo

"Wij zijn voorstander van gratis parkeren d.m.v. blauwe parkeerzones."

Geen van beide

Oneens

SP

"Dat is onhaalbaar en ook ongewenst. Het is redelijk dat er een vergoeding wordt gevraagd voor parkeren in het centrum, daarvan worden ook deze parkeervoorzieningen betaald. Er zijn bovendien dure parkeergarages gebouwd, die soms ook in particuliere handen zijn. Ook hiervoor geldt dat een vergoeding voor het gebruik zeer redelijk is. "

CDA

"Parkeren is alleen in de binnenstad niet gratis. Het werkt regulerend en zorgt ervoor dat er parkeerplekken voor bezoekers beschikbaar zijn. Betalen voor parkeren als de winkels dicht zijn willen we niet meer. Wat het CDA betreft sluit de parkeermeter tegelijk met de winkels of eerder als dat kan. Parkeren op zondag blijft gratis. Voor nieuwe experimenten met klantvriendelijk parkeren staat het CDA open."

D66

"Onderhoud van parkeervoorzieningen kost geld. Gratis parkeren bestaat dus niet. D66 wil de huidige parkeertarieven daarom handhaven. "

PvdA

"Het liefst zouden wij dit ook willen. Begrotingstechnisch kan dit echter voor de PvdA niet. Wij maken andere keuzes en steken het geld bijvoorbeeld liever in de zorg."

GroenLinks

"De auto vormt een grote belasting voor de stad en neemt veel ruimte in. Wij willen het bezoek aan de stad per fiets of met de bus stimuleren. Gratis parkeren is daarom voor ons niet aan de orde. Je gaat niet naar de stad om je auto gratis te parkeren, maar omdat je daar kunt vinden wat je zoekt. Een fietsvriendelijke binnenstad is goed voor de winkels."

ChristenUnie

"Het is een deel van de gemeentelijke begroting. Het kan dan een bezuiniging worden op een ander vlak. Parkeergarages zijn meestal particulier eigendom en moeten winst maken. Dat kan de gemeente niet overnemen."

DFH

"In ieder geval in de binnenstad fors goedkoper: 1ste half uur gratis en van 10.00 tot 17.00 betalen."

8. Taalcursus

Vluchtelingen en migranten moeten in Hengelo meteen een taalcursus krijgen.

Wat vinden de partijen?

Eens

ProHengelo

"Goed Nederlands spreken is de eerste stap. Als mensen hier blijven, moeten ze zo snel mogelijk aan het werk door hen een vak te leren waaraan in Nederland behoefte is."

SP

"Het is van groot belang voor de inburgering van vluchtelingen en migranten dat zij zich in Hengelo thuis gaan voelen en zich in onze stad kunnen redden. Taal is daarbij essentieel. Ook om aan het werk te kunnen bij een werkgever is basiskennis van de Nederlandse taal van groot belang. "

CDA

"Het is in ieders belang dat vluchtelingen en migranten een taalcursus krijgen. Wanneer iemand een verblijfsstatus krijgt is het belangrijk dat mensen de taal snel onder de knie krijgen, zodat zij zo snel mogelijk volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving."

VVD

"Integreren gebeurt niet in één dag, maar wel vanaf dag één. Daarvoor is het wel belangrijk dat vluchtelingen en migranten de taal spreken. Daarmee is de kans op werk ook een stuk groter en hoeven zij niet afhankelijk te zijn van de overheid. "

D66

"D66 hecht aan een inclusieve samenleving waar iedereen kan meedoen. D66 Hengelo wil dan ook dat er zo snel mogelijk gestart wordt met het leren van de Nederlandse taal en inburgering, dat diploma’s snel beoordeeld en erkend worden en dat werkbeperkingen zoveel mogelijk worden opgeheven. "

PvdA

"Hoe sneller mensen mee kunnen doen in de maatschappij hoe beter. Taal is hierbij cruciaal. "

Burgerbelangen

"Een goede beheersing van het Nederlands is in onze samenleving, dus ook in Hengelo, een basisvoorwaarde voor deelname aan de samenleving. Dus hoe eerder wordt begonnen met het leren van de taal des te eerder en beter die integratie zal slagen."

GroenLinks

"Vluchtelingen en migranten voelen zich meestal ontheemd. Vaak ontstaan psychische en sociale problemen doordat zij zich nutteloos en eenzaam voelen. Wij vinden dat we hen vanuit menselijke overwegingen perspectief moeten blijven bieden. Het leren van de Nederlandse taal is daarvoor belangrijk. Daarmee moeten we niet wachten totdat lange procedures zijn afgerond."

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

Lokaal Hengelo

"Integratie begint met de taal. "

Geen van beide

DFH

"Overal, Landelijk beleid"

Oneens

PVV

"Vluchtelingen dienen in eigen gebied opgevangen te worden. Migranten moeten voor binnenkomst de Nederlandse taal beheersen."

9. OZB

De belasting op huizen en bedrijfspanden (OZB) moet omlaag.

Wat vinden de partijen?

Eens

ProHengelo

"Hengelo heeft overschotten op de begroting en toch is de OZB verhoogd. ProHengelo wil dat niet. Onze voorstellen tot OZB-verlaging werden helaas afgewezen."

CDA

"Het kost wat, maar dan he’j ook wat. Je betaalt door de OZB mee voor de voorzieningen in de stad. Het CDA vindt dat de gemeente de uitvoering van haar taken tegen zo laag mogelijke kosten moet organiseren. Het CDA is voor een kleinere overheid (met minder bureaucratie) die meer ruimte geeft aan de eigen organisatiekracht van de samenleving. Een kleinere overheid betekent lagere kosten en daarmee lagere belastingen. "

VVD

"De OZB is de afgelopen 10 jaar met 40 procent gestegen. Dat is enorm. Nu er weer wat meer financiële ruimte is bij de gemeente moet dit worden gecompenseerd."

D66

"D66 wil dat het OZB-tarief de komende periode niet verder stijgt en daar waar mogelijk verlaagd wordt om de woonlasten voor alle inwoners betaalbaar te houden. "

PVV

"Om de economie een impuls te geven, worden de belastingen verlaagd, zodat iedereen weer geld in zijn portemonnee overhoud."

Lokaal Hengelo

"Kostenverhogingen van de gemeente mogen niet afgewenteld worden op de inwoners en ondernemers van Hengelo."

DFH

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

PvdA

"Dit is niet een doel op zich. Als de begroting het toelaat zullen we dit zeker doen."

ChristenUnie

"Het is een deel van de gemeentelijke begroting. Het kan dan een bezuiniging worden op een ander vlak."

Oneens

SP

"Wij zien op dit moment geen aanleiding om de belastingen te verhogen, maar we zien ook geen aanleiding ze te verlagen. De gemeentelijke belastingdruk is in vergelijking met andere gemeenten zeer acceptabel en zeker niet te hoog. Belastingverlaging betekent dat we elders moeten bezuinigen (bv. op zorg, sport of cultuur) om de verminderde inkomsten te compenseren. Hiertoe zijn wij niet bereid. "

Burgerbelangen

"De OZB is de belangrijkste belasting van de gemeente. Uit de opbrengst betalen we bijvoorbeeld alle Hengelose voorzieningen voor sport en cultuur evenals het onderhoud van de straten en het groen. Minder belasting betekent slechtere kwaliteit van die voorzieningen. Dat leidt tot achteruitgang van de leefbaarheid van onze stad en uiteindelijk een waardevermindering van ons onroerend goed..."

GroenLinks

"In Hengelo zijn de gemeentelijke woonlasten gematigd vergeleken met die in andere gemeenten in Nederland. Verlaging van de OZB zou betekenen verhoging van andere gemeentelijke belastingen (of bezuinigingen). Daar zijn wij niet voor. Met OZB leg je lasten iets meer bij pandeigenaren, die gemiddeld gezien draagkrachtiger zijn. De hoogste lasten voor de sterkste schouders. "

10. Zondag

De winkels moeten op zondag dicht zijn.

Wat vinden de partijen?

Eens

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt het belangrijk dat werk, gezin en vrije tijd in balans zijn. De sterke vermindering van overheids­regulering voor openingstijden van winkels en horeca is géén goede ontwikkeling. Vooral middenstanders en kleine ondernemers zijn de dupe van hoge werkdruk doordat zij wel mee moeten in de concurrentiestrijd. De ChristenUnie meent dat aandacht voor stress­vermindering alle inwoners ten goede komt. In dit kader blijft zondagsrust, ook voor de winkeliers, waardevol."

Geen van beide

Oneens

ProHengelo

"Ondernemers bepalen zelf wel of ze open zijn en de klanten kiezen zelf of ze op zondag inkopen willen doen. "

SP

"De winkels mogen van ons ook op zondag open. Wij zien dat er breed draagvlak is voor openstelling op zondag. Wij willen er naar streven, dat winkeliers in een bepaald gebied (wijkwinkelcentrum, binnenstad en Plein) samen afspraken maken over welke zondagen ze allemaal open zijn. Dat is beter voor de winkeliers en voor de klanten. "

CDA

"We vinden dat winkeliers zelf mogen weten of ze open willen zijn. In Hengelo is er breed draagvlak voor zondagsopenstelling."

VVD

"Ondernemers mogen wat de VVD betreft zelf bepalen wanneer zij open zijn. Ook op zondag."

D66

"Als sociaalliberale partij vindt D66 dat de ondernemers zelf mogen beslissen of ze open zijn op zondag. Dankzij D66 is zondagsopenstelling op dit moment al mogelijk. "

PvdA

"De winkeliers hebben zelf aangegeven dat ze zelf willen bepalen of ze op zondag wel of niet opengaan. Daar kunnen wij niet tegen zijn."

Burgerbelangen

"De zondagopenstelling is een gelopen race. Winkeliers kunnen nu samen beslissen of hun winkelcentrum open is op welke zondagen. Dat hoeft de overheid niet meer te regelen."

GroenLinks

"Wij vinden dat ondernemers zelf mogen bepalen of ze een winkel openen op zondag. En het is aan de burgers zelf om al dan niet die winkel te bezoeken op zondag."

PVV

"In deze 24-uurs economie dient de winkelier zelf te bepalen wanneer en hoelang hij zijn winkel open heeft, dit geldt ook voor de zondag."

Lokaal Hengelo

"Dit past bij een moderne samenleving. Veel mensen willen op zondag graag naar de winkel."

DFH

Geen toelichting gegeven

11. Uitkering

Hengelo moet er streng op toezien dat mensen met een bijstandsuitkering in ruil daarvoor zinvol werk voor de maatschappij doen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Een bijstandsuitkering is niet vrijblijvend. Bijstandsgerechtigden moeten geactiveerd worden om deel te nemen aan de samenleving en hun kansen op betaald werk te vergroten. Het CDA vindt dat een bijdrage aan de maatschappij gevraagd mag worden van de bijstandsgerechtigden die daartoe in staat zijn. Het doen van vrijwilligerswerk zien wij als een dergelijke bijdrage."

VVD

"We moeten ons realiseren dat mensen die een bijstandsuitkering ontvangen dat te danken hebben aan anderen in de samenleving. Daarom mag er wat worden teruggevraagd. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een verplichte tegenprestatie."

ChristenUnie

"Zonder dat daarbij verdringing van werk optreedt."

PVV

"Wie echt niet meer voor zichzelf kan zorgen heeft recht op hulp. Maar wie aangeboden kansen bewust niet pakt benadeelt de groep die het echt zelf niet redt. Wie een kans op werk afslaat verliest het recht op een uitkering."

DFH

"In redelijkheid."

Geen van beide

D66

"D66 Hengelo hecht eraan dat zoveel mogelijk inwoners in Hengelo participeren in de maatschappij. Voor mensen met een bijstandsuitkering willen wij meer kansen creëren. Zoals het kunnen volgen van een opleiding of het starten van een onderneming, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van de uitkering."

PvdA

"Wij willen mensen in de bijstand steunen in het vinden van werk. Het woord streng vinden we niet passend. Mensen die uit de bijstand kunnen zullen de ondersteuning aangrijpen omdat het niet prettig is om in de bijstand te zitten."

Burgerbelangen

"Bij de begeleiding van mensen met een bijstandsuitkering moet de gemeente rekening houden met de persoonlijke situatie van mensen. Mee blijven doen staat voorop. Wanneer (vrijwilligers)werk mogelijk is, zal een passend aanbod moeten worden aanvaard."

Lokaal Hengelo

"Van mensen mag een tegenprestatie verwacht worden naar mogelijkheden."

Oneens

ProHengelo

"Veel mensen in de bijstand zijn actief met zinvolle activiteiten voor de samenleving. Ieder naar zijn of haar mogelijkheden. Soms is dwang nuttig, maar meestal niet. Mensen zitten niet voor niets in de bijstand. Het gaat veelal om 'niet kunnen' in plaats van 'niet willen'. Op misbruik wordt streng toegezien."

SP

"Wij zijn tegen werken met behoud van uitkering. Als mensen werken, bv. in de openbare ruimte (groenonderhoud) moeten ze daar een normaal loon voor krijgen, anders is het verdringing van regulier werk. Als uitkeringsgerechtigden om wat voor reden dan ook nog niet aan het werk kunnen, is vrijwilligerswerk of bv. een opleiding wat ons betreft aan de orde. Dat willen we ook stimuleren. "

GroenLinks

"Wij vinden dat dwang niet werkt. Veel beter is het om mensen op mogelijkheden te wijzen en ze zelf te laten ontdekken en ervaren hoe ze kunnen (blijven) deelnemen in onze maatschappij. Uiteindelijk is het geen keuze van mensen om aan de kant te blijven staan, maar voelen ze zich niet in staat om er iets aan te doen."

12. Hondenbelasting

De hondenbelasting moet blijven.

Wat vinden de partijen?

Eens

SP

"Er zijn in de gemeente voorzieningen specifiek voor honden, zoals hondenuitlaatterreinen. Wij vinden het redelijk dat hondenbezitters meebetalen aan deze voorziening."

CDA

"Honden vragen nu eenmaal faciliteiten om de stad leefbaar te houden. Het CDA vindt wel dat er aantoonbaar geld besteed moet worden aan goede hondenvoorzieningen en handhaving. "

D66

"D66 streeft ernaar om de gemeentelijke belastingen voor inwoners en ondernemers zo eenvoudig mogelijk in te richten, zodat iedereen begrijpt wat hij om welke reden aan belasting moet afdragen. Bij de hondenbelasting betreft het dan het onderhoud van hondenveldjes, poepafvalbakken etc. "

PvdA

"De hondenbelasting vinden we wel te hoog. Er blijft nu geld over. Wij vinden dat de hondenbelasting kostendekkend zou moeten zijn, dus hij kan omlaag."

GroenLinks

"Hondenbelasting vormt een kleine drempel om (aanstaande) hondenbezitters zich te laten bezinnen voor ze aan een hond beginnen. Zeker in de stad moeten we terughoudend zijn met de aanschaf van een hond. Met de hondenbelasting wordt ook de opvang van zwerfhonden betaald."

ChristenUnie

"Het is een deel van de gemeentelijke begroting. Het kan dan een bezuiniging worden op een ander vlak."

Geen van beide

DFH

Geen toelichting gegeven

Oneens

ProHengelo

"Veel verschillende belastingen heffen is lastig. Het brengt hoge administratieve lasten met zich mee. Dat is zonde van het geld. ProHengelo wil liever 1x belasting heffen met gespreide betaling over het jaar. "

VVD

"De VVD wil dat de hondenbelasting wordt afgeschaft. Mocht deze toch blijven, dan vinden wij dat het bedrag voor 100% terug moet komen voor hondenvoorzieningen in de buurt. Bijvoorbeeld voor losloopveldjes en extra prullenbakken."

Burgerbelangen

"Wij vinden de belasting op alleen honden een vorm van willekeur. Hondenbelasting als algemene belasting is volgens de rechtbank in 2013 in strijd met het algemeenheidsbeginsel in de grondwet."

PVV

"Het is geen bealsting meer van deze tijd, daarom moet de hondenbelasting eraf."

Lokaal Hengelo

"Dit is een achterhaalde belasting, die voor het grootste gedeelte niet voor dit doel gebruikt wordt."

13. Leegstand

De gemeente moet eigenaren in de binnenstad subsidie geven om leegstaande panden om te zetten in woningen.

Wat vinden de partijen?

Eens

ProHengelo

"Het gaat om 'wonen boven winkels' en de verplaatsing van winkels naar het centrum. Achterblijvende panden worden omgevormd tot woningen of andere passende functies."

SP

"Leegstaande panden zijn vooral winkels. Wij willen een compact centrum waar de winkels zich concentreren. Dat betekent dat waar buiten het kernwinkelgebied winkels leeg staan het zeer gewenst is dat ze een andere functie krijgen. Dat voorkomt verdere verpaupering, bovendien vergroot het de levendigheid van het centrum. Om de eigenaren aan te moedigen deze transformatie in te zetten kunnen wij ons voorstellen dat subsidie helpt. "

CDA

"In het kernwinkelgebied kan de regeling worden gericht op het vestigen van winkels in leegstaande panden of het stimuleren van wonen boven winkels. Buiten dat gebied kan juist gedacht worden aan het omzetten van leegstaande panden naar wonen (of een andere functie als bijv. zorg, werken, recreatie, ambacht). Eigenaren zullen ook zelf moeten investeren."

VVD

"Wij willen een compactere en levendige binnenstad zonder leegstand. Om dit te bereiken moeten we pandeigenaren stimuleren om lege winkels buiten het kernwinkelgebied om te zetten in woningen. "

PvdA

"Een leefbare binnenstad betekent voor ons veel ruimte voor wonen. Dit willen we graag stimuleren. Dat hebben we in het verleden ook al gedaan. "

GroenLinks

"We willen toewerken naar een kleiner winkelcentrum in de binnenstad. Daarom stimuleren we het om leegstaande winkelpanden buiten het kernwinkelgebied van bestemming te veranderen: van winkel naar wonen. De gemeente kan in de kosten tegemoet komen uit daarvoor gereserveerde middelen (vereveningsreserve binnenstad)."

Geen van beide

Lokaal Hengelo

"Een leefbare binnenstad is voor LokaalHengelo van groot belang en daarvoor zijn al diverse subsidies beschikbaar."

Oneens

D66

"Sturen op het verminderen van leegstand betekent vooral samenwerking met lokale ondernemers en vastgoedeigenaren en het creëren van een gemeenschappelijke agenda. Door een groeiend aantal leegstaande winkels, kantoorpanden en maatschappelijke gebouwen wil D66 Hengelo bestemmingsplannen die sneller en beter inspelen op deze ontwikkelingen; kortom, meer flexibiliteit."

Burgerbelangen

"Subsidie van eigenaren (veelal beleggers) is geen taak voor de gemeente. Wel moet de gemeente maximale medewerking verlenen aan bestemmingswijzigingen van winkeloppervlak naar andere functies. Uiteraard willen we wel de subsidie voor de voorgevels, de 'puiensubsidie' handhaven."

ChristenUnie

"Project "Wonen boven winkels" uit 2009 was geen realistisch plan. Pandeigenaren kregen subsidie van de gemeente t.b.v. verbouwingen, maar desondanks was het niet haalbaar. Gemeente heeft andere instrumenten om leegstand aan te pakken zoals o.a. aanpassen bestemmingsplan."

PVV

"De PVV vindt dat eigenaren de ruimte moeten krijgen om leegstaande panden om te zetten in woningen, echter is de rol van de gemeente slechts faciliterend en zal men zelf de zorg voor de financiering moeten dragen."

DFH

"De gemeente moet in gesprek met eigenaren van panden die langdurig, soms onnodig door prijsstelling, leeg blijven staan."

14. Windmolens

In de gemeente Hengelo mogen geen windmolens komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"De trend bij windmolens is dat ze steeds groter worden. Dat komt omdat de wind hoger in de lucht harder en constanter is. Daarnaast is Twente één van de plekken in Nederland waar de minste wind is. Daarom zijn wij voorstander van windmolens op zee in plaats van windmolens in Hengelo. "

Burgerbelangen

"BurgerBelangen is voor duurzame ontwikkelingen, ook windenergie. Maar we zien ook dat grote windmolens een groot effect op hun omgeving hebben. En Burgerbelangen is van mening dat er helaas geen geschikte locaties voor windmolens op Hengeloos grondgebied te vinden zijn."

PVV

"Windmolens kunnen alleen draaien op subsidie, zij zijn absoluut onrendabel en daarbij nog slecht voor de gezondheid van de direct omwonenden."

Geen van beide

ChristenUnie

"Mits er voldoende draagvlak in de omgeving is om hieraan ruimte te geven."

Oneens

ProHengelo

"In Hengelo zijn enkele geschikte plekken voor windmolens. Zonder overlast voor omwonenden, zoals langs de A35 nabij Twence."

SP

"Dat mag wat ons betreft wel, mits ze kunnen worden ingepast in het landschap dat al min of meer industrieel is ingericht (zoals langs de A35, terrein Twence). "

CDA

"Het CDA vindt dat Hengelo een verantwoordelijkheid heeft voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. De overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen is hierbij van groot belang. Net als het benutten van zonne-energie is windenergie één van de natuurlijke mogelijkheden om deze overgang te realiseren. Daarbij is het creëren van draagvlak bij inwoners - en participeren in de opbrengsten door inwoners - randvoorwaardelijk."

D66

"Om de klimaatdoelstellingen te halen zullen we windmolens op land nodig hebben. D66 Hengelo wil dat dit onder goede voorwaarden gebeurt. Windmolens moeten zoveel mogelijk bij bestaande infrastructuur worden neergezet, zoals bij snelwegen. D66 wil dat omwonenden inspraak hebben over windmolens in hun omgeving en dat ze kunnen meepraten en meebeslissen over de locatie. "

PvdA

"Wij vinden windmolens een serieuze optie. "

GroenLinks

"Ons uiteindelijke doel is een energie-neutrale samenleving. Dat betekent dat we al onze energie uit vernieuwbare bronnen halen. Wind- en zonne-energie zijn daar mooie voorbeelden van. We moeten snel af van fossiele brandstoffen, die ons klimaatprobleem veroorzaken. Om dit te bereiken hebben we alle mogelijkheden nodig, ook windmolens. Ook in Hengelo."

Lokaal Hengelo

"Groene energie moet zoveel mogelijk worden gebruikt, zonder overlast voor de omgeving."

DFH

Geen toelichting gegeven

15. 30 km

De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom moet naar 30 km/u.

Wat vinden de partijen?

Eens

GroenLinks

"Wij vinden dat fietsers en voetgangers binnen de bebouwde kom de maat moeten bepalen. Kinderen moeten zelf weer naar school kunnen lopen en fietsen. Ouderen moeten zich veilig voelen, te voet en op de fiets. In de woonwijken en het centrum is daarom een maximumsnelheid van 30 km/u nodig. Op sommige doorgaande wegen is 50 km/u mogelijk."

Geen van beide

ChristenUnie

"Laten zoals het nu is."

DFH

"Bij scholen en drukke, gevaarlijke straten wel!"

Oneens

ProHengelo

"Overal een maximumsnelheid van 30km instellen levert slechts schijnveiligheid op. Veel ontsluitingswegen hebben gescheiden rijbanen voor auto's en fietsers. Waar de veiligheid in het geding is of veel kinderen buiten spelen, zoals in woonwijken, is het instellen van 30km/u wel een nuttige maatregel."

SP

"Het is wat ons betreft niet haalbaar en wenselijk om binnen de totale bebouwde kom de snelheid naar 30 km per uur terug te brengen. Wel vinden wij dat in woonwijken een snelheid van 30 km per uur het uitgangspunt is. "

CDA

"Het is onrealistisch om de snelheid te verlagen naar 30 km/h op alle wegen binnen de Hengelose bebouwde kom. Dat komt de bereikbaarheid van de stad niet ten goede. Overigens vindt het CDA dat de maximumsnelheid wel strikt gehandhaafd moet worden, zeker in kinderrijke buurten en bij scholen. Het CDA vindt daarnaast dat bestaande 30 km/h wegen ook als zodanig moeten zijn ingericht."

VVD

"De VVD wil dat de stad goed bereikbaar is. Dat lukt niet met deze snelheidsbeperkende maatregel op alle wegen binnen de bebouwde kom. Voor woonwijken geldt dit vanzelfsprekend niet. Maar daarin zijn de meeste plekken al een 30km zone. "

D66

"Bij investeringen in het wegennet wordt door D66 Hengelo voorrang gegeven aan het oplossen van bestaande knelpunten en onveilige verkeerssituaties. Dat vergt maatwerk. Het instellen van een maximumsnelheid van 30 km/u binnen de bebouwde kom is geen oplossing voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. "

PvdA

"Dit is niet wenselijk op de doorgaande wegen. Binnen de wijken vinden wij dit een goed plan."

Burgerbelangen

"In woonstraten moet 30 km gelden. Op hoofdwegen is 50 km goed. Daarbij willen we dat op die 50 km wegen goede, liefst vrijliggende, fietspaden en veilige oversteekplaatsen zijn of worden aangelegd."

PVV

"Veiligheid is een kwestie van maatwerk, daarom dient de maximumsnelheid per situatie bekeken te worden, snelheidsbeperking binnen woonwijken 30 km per uur, daarbuiten maximum snelheid van 50 km per uur."

Lokaal Hengelo

"Alleen daar waar dit strikt noodzakelijk is."

16. Laadpalen

De gemeente moet meebetalen aan extra laadpalen voor elektrische auto’s.

Wat vinden de partijen?

Eens

ProHengelo

"Laadpalen zijn een nutsvoorziening die steeds meer nodig is. En gelukkig maar! De gebruikers betalen zelf voor de stroom en het parkeergeld. Via de elektriciteitsrekening betalen ze ook mee aan de kosten van de laadpalen. "

SP

"We zien een grote energietransitie in de komende jaren. Het minder gebruiken van fossiele brandstoffen maakt daar deel van uit. Om eea extra te stimuleren kunnen wij ons voorstellen dat de gemeente in dit stadium meebetaalt aan extra laadpalen voor elektrische auto's."

CDA

"Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente het gebruik van duurzaam vervoer stimuleert. Dit kan ze doen door in de openbare ruimte laadpalen te plaatsen. Vooral voor inwoners die niet beschikken over parkeergelegenheid op eigen terrein is het van belang dat deze mogelijkheid er is. De gemeente kan dit stimuleren, samen met marktpartijen die de laadpalen zullen gaan exploiteren. De gemeente heeft een taak bij het bepalen van geschikte (strategische) locaties."

D66

"D66 Hengelo wil dat Hengelo een echte Klimaat Actieve Stad wordt. Hierbij willen we elektrisch rijden met een extra stimulans aantrekkelijk maken. Dit kan met stimuleringsregelingen, parkeerbeleid, vergunningen, privileges en een hoogwaardige, slimme, laadinfrastructuur. Op den duur zal, net als bij windturbineparken, subsidie of meebetalen niet meer nodig zijn. "

PvdA

"Hoe duurzamer hoe beter."

GroenLinks

"We hebben als gemeente klimaatdoelstellingen gesteld. Om deze te realiseren moeten we het gebruik van elektrische auto’s stimuleren. Dat is niet alleen goed voor minder gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook voor minder uitlaatgassen met vervuilende fijnstof."

ChristenUnie

"Om de duurzaamheid te bevorderen onder de inwoners."

Lokaal Hengelo

"Elektrisch autorijden moet worden gestimuleerd en gefaciliteerd."

Geen van beide

Oneens

VVD

"De gemeente moet dienstbaar zijn bij het aanleggen van laadpalen voor elektrische auto's. Bijvoorbeeld door de vergunningen e.d. snel te regelen. Maar de palen zelf moeten niet worden aangelegd met geld van de belastingbetaler. "

Burgerbelangen

"Bij een woning dient de aanvrager de aanleg te betalen. Bij benzinestations is het de exploitant die betaalt. De gemeente faciliteert waar nodig. "

PVV

"We gaan niet voor Sinterklaas spelen, de markt dient op de vraag in te spelen."

DFH

Geen toelichting gegeven

17. Camera op uniform

Bij evenementen moeten handhavers van de gemeente (boa’s) een camera op hun uniform krijgen.

Wat vinden de partijen?

Eens

ProHengelo

"De handhavers werken voor ons allemaal. Ze doen gelukkig veel meer dan alleen parkeerbonnen uitschrijven. Een camera helpt om agressie uit te bannen en controleert of de handhaver zijn of haar werk goed doet."

CDA

"Mensen in uniform moeten hun werk altijd veilig kunnen uitvoeren en geweld tegen boa’s moet voorkomen worden. Een bodycam draagt hieraan bij. Het heeft een preventieve werking. Bovendien kunnen beelden op een later tijdstip van grote waarde zijn in politieonderzoeken. De ervaring van wijkagenten met bodycams geven aan dat dit een zeer effectief middel is. "

VVD

"De VVD wil dat handhavers meer voor veiligheidsdoelstellingen worden ingezet. Dus wat meer op straat voor de veiligheid en wat minder om parkeerbonnen uit te delen. Daar hoort ook een professionele uitrusting bij; waaronder een Bodycam. "

PVV

"ja, dit is om de veiligheid te waarborgen, en als het nodig is om beelden terug te kijken bij ongeregeldheden, ten goede van onze inwoners."

Lokaal Hengelo

"Camera's op een uniform heeft een preventieve werking. "

DFH

"Daar waar nodig."

Geen van beide

PvdA

"Wij vinden dat dit alleen kan als hier een duidelijke aanleiding voor is. "

Oneens

SP

"Wat ons betreft is dit niet nodig. Wij zijn niet principieel tegen camera's of bodycams, maar vinden wel dat de inzet ervan proportioneel moet zijn t.o.v. de inbreuk op de privacy van mensen. Evenementen in Hengelo verlopen goed en gezellig. Er is geen enkele reden voor deze maatregel naast de inzet van onze BOA's. De inzet van "bodycams" is bovendien duur. "

D66

"D66 vindt dat body-cams zowel preventief als correctief een extra middel kunnen zijn in het vergroten van veiligheid. Invoering hiervan kan echter alleen plaatsvinden als laatste middel en met strikte inachtneming van de privacywet- en regelgeving. "

Burgerbelangen

"Wanneer bij een evenement de situatie aanleiding geeft tot inzet van bodycams, moet dit volgens BurgerBelangen voorbehouden blijven aan de politie. Die heeft immers de machtsmiddelen om ook bij verdere escalaties in te grijpen."

GroenLinks

"Privacy is een groot goed. Het is een recht om niet gezien te worden. Daarom zijn wij kritisch op elke vorm van cameratoezicht. Wij vinden de evenementen in Hengelo over het algemeen goed verlopen. Er is geen reden om handhavers van de gemeente (boa’s) met een camera op hun uniform rond te laten lopen."

ChristenUnie

"Niet genoeg informatie over gedrag en uitvoering."

18. Sociale huurwoningen

De gemeente moet ervoor zorgen dat er meer sociale huurwoningen komen in Hengelo.

Wat vinden de partijen?

Eens

ProHengelo

"Hengelo moet af van zijn wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Nu vertrekken mensen naar elders vanwege gebrek aan woonruimte en krimpt de stad. Dat is helemaal niet nodig. Ook moeten meer huurwoningen worden gebouwd in de hogere prijsklasse. Daar is veel vraag naar, evenals naar koopwoningen."

SP

"Er moeten meer woningen in Hengelo worden gebouwd voor alle doelgroepen, dus ook zeker voor mensen die aangewezen zijn op een betaalbare huurwoning. Het aantal sociale huurwoningen is de afgelopen jaren gedaald, het geplande aantal nieuwe woningen werd niet gehaald, terwijl de vraag hoog is en er forse wachtlijsten zijn. De achterstand moet weer worden ingehaald. "

PvdA

"Vooral meer goedkope sociale huurwoningen. Welbions heeft de laatste jaren te veel van deze goedkope sociale huurwoningen verkocht. "

Burgerbelangen

"In de afgelopen jaren is door afbraak het aantal sociale huurwoningen in Hengelo afgenomen. Mede door de crisis is de herbouw achtergebleven bij de behoefte. Daarom moet de gemeente zich samen met Welbions de komende jaren inspannen om de achterstand weg te werken door extra bij te bouwen."

ChristenUnie

"Geldt voor iedere doelgroep, zowel oud als jong."

Lokaal Hengelo

"Er is in Hengelo een tekort aan betaalbare woningen."

Geen van beide

PVV

"Er is een lange wachtlijst voor sociale huurwoningen, het totale woningaanbod moet worden verruimd."

DFH

"Betaalbare goedkope woningen huur en koop."

Oneens

CDA

"Dit is primair een taak van onze woningbouwvereniging Welbions. Ook zien we dat marktpartijen steeds vaker betaalbare huurwoningen aanbieden. Naar verwachting zullen we op langere termijn minder sociale huurwoningen nodig hebben. Tot die tijd zorgen we dat de doorstroom op peil blijft en dat scheefwonen zo min mogelijk voorkomt. We willen hierover duidelijke afspraken maken met Welbions. "

VVD

"Het probleem is niet het aantal sociale woningen. Het probleem zit hem in de huurwoningen die net boven de sociale huur vallen. Daar is veel vraag naar, maar er zijn er te weinig. "

D66

"Op dit moment is het aantal sociale huurwoningen in de gemeente Hengelo voldoende. D66 Hengelo hecht aan een integraal uitgebalanceerd woningaanbod voor de verschillende doelgroepen, waarbij er creatief wordt gekeken naar het herbestemmen van bestaande leegstaande gebouwen. (Telgenflat, Badhuis etc.)"

GroenLinks

"Uit de schattingen van de woningbehoefte blijkt dat er een tijdelijk (paar jaar) tekort is aan sociale woningen, maar dat die daarna weer afneemt. Zoek- en wachttijden voor een sociale woning zijn al jaren stabiel en acceptabel. Wij vinden daarom dat meer sociale huurwoningen nu niet nodig zijn."

19. OV ouderen

Mensen die ouder zijn dan 65 jaar moeten op kosten van de gemeente met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Wat vinden de partijen?

Eens

ProHengelo

"Voor ouderen met een laag inkomen is dit een uitkomst. Het gaat om openbaar vervoer binnen de gemeente. Het kan helpen om bijvoorbeeld eenzaamheidsproblemen op te lossen. Anderen zullen misschien eerder hun auto laten staan. "

SP

"Onze inzet is gratis openbaar vervoer buiten de spits voor 65-plus. Dit bevordert de mobiliteit van senioren, vergroot hun sociale contacten en vermindert daardoor bv. eenzaamheid. Bovendien wordt zo het gebruik van het openbaar vervoer in zijn algemeenheid gepromoot. De bussen rijden buiten de spits toch al en zijn buiten de spits vaak laag bezet. "

D66

"D66 wil voor mensen voor wie de fiets geen alternatief is, veelal ouderen en gehandicapten, gratis openbaar vervoer buiten de spits mogelijk maken. Dit ten behoeve van het vergroten van mobiliteit en om vereenzaming te voorkomen."

Burgerbelangen

"Het is belangrijk dat ouderen kunnen blijven meedoen. Naarmate men ouder wordt neemt de behoefte aan allerlei voorzieningen toe terwijl men wel langer 'thuis' moet blijven wonen en de eigen mobiliteit afneemt. Daar kan met laagdrempelig (gratis) openbaar vervoer aan tegemoet worden gekomen."

ChristenUnie

"Als inwoners gebruik kunnen maken van openbaar vervoer, raken zij minder snel in een isolement. Dit kan eenzaamheid, met name onder ouderen, voorkomen."

PVV

"Dit is een extra ondersteuning om mensen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te houden."

Lokaal Hengelo

"Wij willen dat de ouderen mobiel blijven."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Leeftijd zegt niets over de mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer. Het CDA Hengelo is van mening dat een leeftijdsgrens niet terecht is. Wel zijn er andere manieren om te kunnen ondersteunen waar dat nodig is. Ouderen kunnen dankzij een OV-jaarkaart bijvoorbeeld al buiten de spits goedkoper reizen. Mocht het nodig zijn, kan er voor mensen met een beperking of laag inkomen ondersteuning aangevraagd worden bij de gemeente."

VVD

"Het feit dat iemand ouder is, wil niet zeggen dat iemand de kosten van het openbaar vervoer niet meer kan betalen."

PvdA

"Het openbaar vervoer is in prijs goedkoper voor 70+. Het helemaal gratis maken is niet meer betaalbaar. We hopen wel dat we op deze manier zoveel mogelijk mensen mobiel houden."

GroenLinks

"Burgers moeten gestimuleerd worden met de fiets of bus naar de stad te komen. In die volgorde. Gebruik van de bus kost geld en energie. Mensen die slecht ter been zijn en minimale inkomsten hebben, willen we ondersteunen om de bus te kunnen gebruiken. Dat zijn niet per se 65-plussers. Er zijn veel 65-plussers die goed ter been zijn en voldoende inkomsten hebben."

DFH

Geen toelichting gegeven

20. Moskeeën

In Hengelo mogen geen nieuwe moskeeën komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PVV

"De islamisering van Hengelo moet een halt toegeroepen worden."

Geen van beide

VVD

"Er is geen plan om een nieuwe moskee te bouwen. Deze stelling is dus niet aan de orde."

Lokaal Hengelo

"Wij respecteren de grondwet en dus ook de vrijheid van geloofsovertuiging."

DFH

"Inwoners laten beslissen."

Oneens

ProHengelo

"ProHengelo hecht zeer aan de vrijheden die de grondwet ons biedt. Zoals de vrijheid van godsdienst. Daar horen kerken en moskeeën bij. Wij schrappen moskeeën waar haat wordt gepredikt en waar onze waarden en normen onderuit worden gehaald. Moskeeën worden goed ingepast in de omgeving."

SP

"Wij respecteren de Grondwet. Nederland is een vrij land en die vrijheden hebben we in onze Grondwet verankerd. Dat betekent vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van onderwijs. Elke religie is wat ons betreft daarom vrij om een gebedshuis te hebben om zijn geloof te belijden. Als er vanuit de gelovigen behoefte is aan een kerk, synagoge of moskee, dan moet dat kunnen. Overigens ligt er op dit moment geen verzoek voor een nieuwe moskee in Hengelo. "

CDA

"Godsdienstvrijheid is een groot goed. Er moet geschikte ruimte zijn om een geloof te belijden. Dit betekent niet dat er onbeperkt gebedshuizen kunnen worden gebouwd. De bouw moet passen in het ruimtelijk beleid van de gemeente. Zo mag het bijvoorbeeld geen (verkeers)overlast veroorzaken. Daarnaast zal er afstemming met de betreffende buurt moeten zijn."

D66

"Het is een grondrecht van ieder individu om de vrijheid te hebben om te geloven wat hij of zij wil, zolang je de vrijheid van een ander niet schaadt. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme of moslimhaat is in onze samenleving geen plaats."

PvdA

"Wij zijn niet tegen gebedshuizen. Als er een nieuw gebedshuis gewenst is, zal dit moeten passen in het bestemmingsplan. "

Burgerbelangen

"In Nederland is vrijheid van religie. De overheid, de gemeente Hengelo incluis, stelt dus geen principiële beperkingen aan het aantal gebedshuizen, of dit nu moskeeën, kerken of andere religieuze plekken zijn."

GroenLinks

"Er is in Nederland vrijheid van godsdienst, dus ook voor moslims. De regels voor de bouw van een moskee zijn dezelfde als die voor de bouw van een kerk. Er mogen kerken gebouwd worden, dus ook moskeeën."

ChristenUnie

"Vrijheid van Godsdienst is hier van toepassing."

21. Platte daken

De gemeente moet meebetalen aan zonnepanelen op alle platte daken in het centrum.

Wat vinden de partijen?

Eens

ProHengelo

"De naoorlogse wederopbouwarchitectuur heeft gezorgd voor een centrum met enorm veel platte daken. Klim maar eens op de toren, dan ziet U het. ProHengelo vindt gebruik van die daken een fantastische kans om echt iets aan de duurzaamheid te doen."

SP

"We zien een grote energietransitie in de komende jaren. Het stimuleren van het gebruik van alternatieve energiebronnen maakt daar deel van uit. Om eea extra te stimuleren kunnen wij ons voorstellen dat de gemeente in dit stadium meebetaalt aan bijvoorbeeld zonnepanelen in het centrum als onderdeel van een door ons gewenste Hengelose Energie Coöperatie."

D66

"D66 Hengelo wil daken zoveel mogelijk benutten om zonne-energie op te wekken ten behoeve van de energievoorziening op locatie. De gemeente kan de gemeentelijke daken beschikbaar stellen aan particulieren om daar hun zonnepanelen op te zetten (al dan niet via energiecollectieven). Op den duur zal, net als bij windturbineparken, subsidie of meebetalen niet meer nodig zijn. "

GroenLinks

"We hebben alle mogelijkheden voor duurzame energie nodig om onze klimaat- en energiedoelstellingen te halen. De gemeente kan daar goed aan bijdragen door op al haar gebouwen waar mogelijk zonnepanelen (en groene daken) te leggen. De gemeente kan publieke organisaties (scholen, sportverenigingen, etc) helpen met financieren van zonnepanelen. Aflossen kan uit de lagere energierekening."

Lokaal Hengelo

"De gemeente heeft een voorbeeldfunctie voor een duurzame stad."

Geen van beide

ChristenUnie

"De gemeente is niet van de eigenaar van alle gebouwen. De gemeente kan dit alleen maar bevorderen."

Oneens

CDA

"Wij willen samen bouwen aan een duurzame stad. Het CDA vindt dat de eigenaren van panden in de binnenstad primair een eigen verantwoordelijkheid hebben voor de verduurzaming van hun panden, dus ook ten aanzien van het plaatsen van zonnepanelen. Overigens vindt het CDA wel dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven en het initiatief moet nemen om op de platte daken van het gemeentelijk vastgoed zonnepanelen te plaatsen."

VVD

"Zonnepanelen zijn ook zonder subsidie van de gemeente al een interessante investering. "

PvdA

"Er zijn verschillende subsidieregelingen van de rijksoverheid die hier in voorzien. Deze taak ligt wat ons betreft niet bij de gemeente."

Burgerbelangen

"Meebetalen niet, maar wel actief medewerking verlenen aan collectieve initiatieven zoals bijvoorbeeld de zogeheten 'postcoderoos', waarbij binnen een postcodegebied een groep bewoners gezamenlijk een initiatief kan ontwikkelen."

PVV

"De markt moet hierop in spelen, geen overheidsgeld."

DFH

"Bij alle gemeentelijk vastgoed in ieder geval"

22. Bezuinigen zorg

Als er te weinig geld is voor de zorg, moet er op de zorg zelf worden bezuinigd.

Wat vinden de partijen?

Eens

Geen van beide

Burgerbelangen

"Als er moet worden bezuinigd om de zorg te bekostigen dan moeten we kijken naar alle posten op de begroting, inclusief de zorg. Dan kunnen we uit alle mogelijke voorstellen de minst pijnlijke kiezen."

GroenLinks

"Tekorten in de zorg worden veroorzaakt door landelijk beleid. Dat is door de gemeente slechts beperkt op te vangen. Er mag vanuit de gemeente wat geld bijgelegd worden, maar een open-eind-regeling waarin alle tekorten opgevangen kunnen worden is ondoenlijk. We doen ons best om de zorg anders en goedkoper in te richten en schrijnende situaties op te vangen."

Oneens

ProHengelo

"De zorg moet zuinig werken. Er wordt soms te veel geld besteed aan dingen die ook anders kunnen. Maar handen af van de omvang van de geleverde zorg aan clienten. "

SP

"Het verlenen van voldoende, kwalitatief goede zorg staat voor ons voorop. Daar moeten onze inwoners altijd op kunnen vertrouwen. Indien hiervoor te weinig geld is MOET er binnen de gemeentebegroting extra geld worden gevonden."

CDA

"Zorg moet altijd beschikbaar zijn voor de inwoners die het nodig hebben. Niemand mag tussen wal en schip raken. Dit zien wij als essentiële taak van de gemeente. Tegelijkertijd blijft het een uitdaging om de kosten van de zorg in toom te houden. Door tijdig en adequaat aan de zorgbehoefte van de inwoners te kunnen voldoen hopen wij veelal dure en intensieve zorg te voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen."

VVD

"De VVD vindt dat er genoeg geld naar de zorg moet gaan. Als er geld tekort is voor de zorg moet dat binnen alle decentralisaties worden opgevangen."

D66

"D66 Hengelo wil een stad met voldoende aandacht en zorg voor de kwetsbare doelgroepen. D66 wil dat de focus ligt op preventie en efficiënt organiseren in de zorgketen. Dit vraagt flexibiliteit en speelruimte. Tegelijk wil D66 de zorguitgaven minder hard laten groeien, door het kostenbewustzijn te vergroten. Doen we dat niet, dan wordt de gezondheidszorg onbetaalbaar."

PvdA

"De zorg in Hengelo mag nooit stoppen omdat er niet genoeg geld is gereserveerd in de begroting. Wij zullen het geld dan bijpassen uit de algemene reserve. Mensen staan altijd voorop."

ChristenUnie

"Wij proberen iedereen te wijzen op de mogelijkheden van ondersteuning en waar mogelijk efficiënt te organiseren, bijvoorbeeld; één coach per gezin."

PVV

"Als er te weinig geld voor de zorg is, wordt er niet bezuinigd op de zorg maar op de dik betaalde managers en bureaucratische instellingen."

Lokaal Hengelo

"Er moet niet worden bezuinigd op de zorg. "

DFH

"Elke inwoner moet de zorg krijgen die hij/zij nodig heeft"

23. Vuurwerk

Het zelf afsteken van vuurwerk met Oud en Nieuw moet in heel Hengelo mogelijk blijven.

Wat vinden de partijen?

Eens

SP

"We zijn niet tegen vuurwerkvrije zones. Maar we zouden dergelijke zones alleen willen instellen op basis van voldoende draagvlak onder de mensen die in een bepaalde wijk wonen. "

CDA

"Het afsteken van vuurwerk is een gewaardeerde traditie. Wanneer een straat of buurt zelf initiatief neemt voor een vuurwerkvrije zone, dan vinden we dat de gemeente dit kan ondersteunen."

VVD

"Vuurwerk afsteken is in Hengelo een mooie traditie. We willen wel dat de politiek hard optreedt tegen vernielingen door vuurwerk."

PvdA

"Door rekening te houden met elkaar en samen de dag erna het afval samen op te ruimen is het voor iedereen een mooi feest."

PVV

"We gaan de burgers niet betuttelen."

Lokaal Hengelo

"Ondersteuning van vuurwerkvrije zones."

Geen van beide

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil het vuurwerk dat het meest leidt tot onveiligheid aanpakken. Volgens ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber loopt de hoeveelheid letsel en onveiligheid rond Oud en Nieuw ‘zo langzamerhand uit de hand’. De ChristenUnie wil dat het kabinet de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid opvolgt om knalvuurwerk en vuurpijlen uit de handel te halen voor particulieren. Siervuurwerk blijft dan wel beschikbaar voor particulieren, ander vuurwerk alleen voor professionals."

DFH

Geen toelichting gegeven

Oneens

ProHengelo

"ProHengelo zou na 24.00 uur graag een groot feestelijk vuurwerk zien in de stad. Op plekken waar weinig overlast kan ontstaan, mag vuurwerk worden afgeschoten. "

D66

"D66 wil experimenteren met vuurwerkvrije zones bij ziekenhuizen, scholen en zorginstellingen. Naast deze vuurwerkvrije zones moet het zelf afsteken van vuurwerk mogelijk blijven. Daarbij zijn wij voor het professioneel afsteken van vuurwerk op een centrale plek in de binnenstad. "

Burgerbelangen

"BurgerBelangen wil graag experimenteren met terugdringen van het massaal afsteken van vuurwerk. Bijvoorbeeld door het centraal organiseren van een vuurwerkshow gecombineerd meet vuurwerkvrije zones bij het ziekenhuis, zorginstellingen en scholen."

GroenLinks

"Wij zijn voor het beperken van het afsteken van vuurwerk. In een keer verbieden werkt niet. Daarom eerst in overleg met burgers vuurwerkvrije zones aanwijzen en een centrale vuurwerkshow organiseren."

24. Sportsubsidies

De gemeente moet een groter gedeelte van de sportsubsidies besteden aan sporten voor mensen met een beperking.

Wat vinden de partijen?

Eens

ProHengelo

"Voor deze groep is het extra belangrijk goed in beweging te blijven."

DFH

"Is al subsidie voor: moet veel geld naar sporten het algemeen. Hengelo Sportstad van Twente."

Geen van beide

PvdA

"Wij vinden dat iedereen moet kunnen sporten. Dus ook mensen met een beperking. Als hier extra faciliteiten voor nodig zijn dan moet dat worden geregeld. "

GroenLinks

"Wij zijn voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dat geldt zeker voor sport en bewegen. Wij zijn voor stimulering van sport en bewegen, belangrijk voor een gezonde leefstijl. Als blijkt dat er belemmeringen zijn voor mensen om te kunnen sporten, willen we die belemmeringen wegnemen. Dat kunnen financiële maar ook andere belemmeringen zijn."

ChristenUnie

"Iedere sporter telt voor ons even zwaar. Iedereen krijgt gelijke steun en gelijke kansen."

Lokaal Hengelo

"Er moet extra geld voor de sport in het algemeen erbij komen, zodat valide en minder valide mensen gewoon kunnen sporten."

Oneens

SP

"Wij zijn voor het verlenen van subsidies ten behoeve van sportbeoefening. We vinden niet dat de ene groep (mensen met een beperking) ten koste van bijvoorbeeld jeugd of ouderen extra middelen moet krijgen. Als dat nodig is, moet er gewoon extra geld voor sportsubsidies voor specifieke groepen worden vrijgemaakt."

CDA

"We vinden het belangrijk dat mensen met een beperking zoveel mogelijk kunnen sporten in reguliere verenigingen. In het huidige beleid wordt voorzien in subsidies, ook voor gehandicaptensport. Wanneer verenigingen daarvoor extra inspanningen verrichten, krijgen zij ook meer subsidie. We zien dat dit over het algemeen voldoende is en verenigingen gestimuleerd worden een stap extra te zetten voor mensen met een beperking."

VVD

"De VVD vindt niet dat er van de huidige subsidies een groter deel naar sporters met een beperking moet gaan. Als daar meer geld nodig is, dan kan dat. Maar dat mag niet ten koste gaan van de andere sporters."

D66

"Sport draagt sterk bij aan een gezond en gelukkig leven, voor alle leeftijden en doelgroepen. Dit vraagt om toegankelijke en betaalbare lokale sportvoorzieningen en sportverenigingen voor iedereen. Daar waar nodig staat D66 open voor het beschikbaar stellen van incidentele middelen voor sportende mensen met een beperking. "

Burgerbelangen

"De gemeente moet zorgen voor breed toegankelijke sportvoorzieningen, toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Natuurlijk is dat inclusief voorzieningen voor mensen met een beperking."

PVV

"Iedereen verdient gelijke kansen, we gaan geen doelgroep voortrekken."

25. Uitgaansgelegenheden

Uitgaansgelegenheden in Hengelo moeten zelf bepalen wanneer ze open zijn.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Naast de vrijheid voor ondernemers zorgt dit ook voor meer veiligheid. Want door verschillende sluitingstijden is er geen sprake van een grote groep publiek op straat aan het einde van een uitgaansavond. Juist die pieken in het aantal mensen op straat zorgt voor onveiligheid."

D66

"Ondernemers ervaren grote regeldruk. D66 wil hier verandering in brengen door een aanpak op basis van twee principes: meer vertrouwen en een dienstbare lokale overheid. D66 Hengelo staat voor meer vrijheid van ondernemen in samenwerking met partners zoals de politie en de gemeente. Minder regels mogen echter niet ten koste gaan van de openbare orde. "

PVV

"Geen onnodige regels, we stoppen met het betuttelen van de ondernemers."

Lokaal Hengelo

"Zolang dit geen overlast veroorzaakt, mogen uitgaansgelegenheden zelf bepalen wanneer ze open zijn."

DFH

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

ProHengelo

"ProHengelo vindt dat de uitgangsavonden vroeger moeten beginnen en niet pas na twaalven. De gemeente en de horecaondernemers zouden hierop kunnen inzetten door het aanpassen van de openingstijden. "

SP

"Hengelo heeft hele ruime openingstijden voor de horeca. Vooral in het weekend. In het nachthorecagebied mogen cafe's tot 6.00 uur 's ochtends open zijn. Dat vinden wij zeer redelijk. Wij willen dat overlast voor bewoners van de binnenstad wordt beperkt en vinden daarom een volledig vrije openingstijd niet acceptabel. "

CDA

"Hengelo is een echte uitgaansstad en kent al zeer ruime openingstijden. Wat het CDA Hengelo betreft zijn deze ruim genoeg. Een voordeel van gereguleerde openingstijden is dat op voorhand bekend is wanneer er extra inzet van politie nodig is. Dit is goed voor de leefbaarheid van de binnenstad, houdt de veiligheid beheersbaar en houdt de kosten in de hand"

PvdA

"In het kader van de veiligheid is er in Hengelo gekozen om de sluitingstijden van de nachthoreca niet allemaal op dezelfde eindtijd te zetten. Dit werkt goed en is voor de politie ook te overzien. Dit willen we graag zo houden."

Burgerbelangen

"We willen de Hengelose binnenstad weer levendig maken door onder meer wonen in de binnenstad aantrekkelijker te maken. Geluidsoverlast van uitgaanspubliek tot diep in de nacht staat daarmee op gespannen voet. "

GroenLinks

"De binnenstad is er niet alleen om uit te gaan, maar ook om te wonen. Wonen in de binnenstad willen we bevorderen, om de binnenstad levendiger te krijgen. Ook ’s avonds. Daarom is het goed dat nachthoreca met late openingstijden geconcentreerd wordt in een beperkt deel van het centrum, zodat je in andere delen met vroegere openingstijden minder last hebt van nachtelijk uitgaanslawaai."

ChristenUnie

"Daarvoor is een Horeca visie voor vastgesteld in 2017."

26. Cameratoezicht

In het centrum van Hengelo moet meer cameratoezicht komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

ProHengelo

"Camera's dienen de veiligheid, omdat ze een preventieve werking hebben. Ook wordt de pakkans bij wetsovertreding enorm vergroot."

CDA

"Het CDA vindt een veilige binnenstad heel belangrijk. Cameratoezicht draagt bij aan zowel de fysieke veiligheid, als aan het veiligheidsgevoel van bewoners en bezoekers van het centrum. Het CDA wil toezien op de privacy door duidelijke afspraken tussen de gemeente en politie over gebruik en opslag van de beelden."

VVD

"In Hengelo moet je veilig kunnen uitgaan. Camera's kunnen daarbij helpen."

PVV

"Meer toezicht op straat. Hengelo moet weer op nr. 1 komt te staan als veiligste stad van Nederland. Een stad waar vrouwen en meisjes veilig over straat kunnen, zonder angst om lastig gevallen te worden. Dit geldt natuurlijk voor iedereen die nu niet veilig over straat kan."

Lokaal Hengelo

"Veiligheid boven alles, maar er moet wel rekening gehouden worden met de privacy."

DFH

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

PvdA

"Op momenten dat er extra toezicht nodig is, zoals bij grote evenementen vinden wij het goed dat hier extra flexibele camera’s zijn om hiermee voor een optimale veiligheid te zorgen. We vinden het niet nodig dat hier permanent meer toezicht is."

Oneens

SP

"Wij zijn niet principieel tegen cameratoezicht, maar vinden wel dat het proportioneel moet zijn ten opzichte van de inbreuk die het maakt op de privacy van mensen. De hoeveelheid camera's die nu in het Centrum hangt is voldoende. Er is ook geen aanleiding voor meer cameratoezicht: Hengelo is een veilige stad! "

D66

"D66 vindt dat camerabewaking zowel preventief als correctief een middel is in het vergroten van veiligheid. Op dit moment zijn er voldoende camera’s in Hengelo. Uitbreiding hiervan kan alleen plaatsvinden als laatste middel en met strikte inachtneming van de privacywet- en regelgeving. Inwoners ervaren Hengelo als een relatief veilige stad. "

Burgerbelangen

"Er is voldoende cameratoezicht. Het huidige aantal incidenten geeft geen aanleiding om het cameratoezicht uit te breiden. "

GroenLinks

"Privacy is een groot goed. Het is een recht om niet gezien te worden. Daarom zijn wij kritisch op elke vorm van cameratoezicht. Wanneer er op een bepaalde plek in de stad structureel veel problemen zijn, is na uitgebreide afweging tijdelijk cameratoezicht denkbaar."

ChristenUnie

"Er zijn genoeg camera's"

27. Marktplein

Hengelo moet inwoners in een referendum advies vragen over de nieuwe inrichting van het marktplein.

Wat vinden de partijen?

Eens

SP

"Wij zijn voor een referendum, omdat het de directe betrokkenheid en zeggenschap van inwoners bij belangrijke onderwerpen vergroot. De inrichting van het Marktplein is voor de stad zo'n belangrijk onderwerp waarvan wij vinden dat onze inwoners zich daarover moeten kunnen uitspreken. Ook omdat het veel geld gaat kosten en dan is het goed dat het gekozen ontwerp voldoende draagvlak heeft bij de Hengeloers. "

D66

"D66 Hengelo is voor het raadgevend referendum. De inrichting van de binnenstad en het marktplein had zich goed kunnen lenen voor een raadgevend referendum. De procedure voor het kunnen uitvoeren van een referendum is nog niet afgerond. Derhalve zijn we het eens met het standpunt als zodanig, maar kan deze niet meer meegenomen worden. We hechten eraan dat inwoners nauw worden betrokken bij het verdere inrichtingsproces."

PVV

"De PVV vindt 1x per 4 jaar stemmen te weinig en wil de burgers door middel van een referendum meer invloed geven, maar ook burgerparticipatie is hier van belang"

Lokaal Hengelo

"De uitkomst van dit referendum moet dan wel bindend zijn en opgevolgd worden."

DFH

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

ProHengelo

"Over de markt hebben zich meer dan 4000 mensen uitsproken. De uitslag was duidelijk en de gemeente heeft beloofd dat over te nemen. Beloofd is beloofd. We moeten nu eindelijk eens aan het werk met de binnenstad. ProHengelo is groot voorstander van referenda. Maar een nieuw referendum organiseren over de markt leidt opnieuw tot uitstel. De Hengelose politiek is goed in uitstellen. Het is tijd voor verandering!"

Oneens

CDA

"De inwoners van Hengelo hebben al de mogelijkheid gehad om te stemmen op een ontwerp. De keuze is dus breed gedragen en verwerkt in de plannen. Het is belangrijk dat de bouw spoedig begint en de inrichting overeenkomt met de keuze die is gemaakt door de inwoners. Zo is dit onderdeel geworden van het Actieplan Binnenstad, dat met alle binnenstadspartners is opgesteld."

VVD

"Er is al een verkiezing geweest over de inrichting van het marktplein. Dat hoeft niet nog een keer. De uitslag is een replica van het Hijschgebouw. De VVD omarmt deze uitkomst. Dit ontwerp past het beste bij de identiteit van Hengelo. "

PvdA

"De inwoners hebben onlangs kunnen stemmen over de inrichting van het marktplein. Een referendum is dus overbodig. "

Burgerbelangen

"Eind 2017 heeft al een volksraadpleging plaats gevonden over drie ontwerpen voor het marktplein. Die raadpleging heeft een duidelijke winnaar opgeleverd. Wij zijn er niet voor om dit opnieuw aan de inwoners voor te leggen."

GroenLinks

"De Hengelose burgers hebben eind 2017 op drie ontwerpen hun stem kunnen uitbrengen. 4000 burgers hebben dat ook gedaan en daaruit is een duidelijke voorkeur naar voren gekomen. Het is nu aan de gemeente om samen met de centrumondernemers aan de slag te gaan. Een nieuw referendum is niet nodig."

ChristenUnie

"Is al gebeurd"

28. Landbouwgrond

Landbouwgrond in Hengelo moet voor de landbouw bestemd blijven en mag niet worden omgezet in natuur.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"De gemeente moet meer vrijheid geven aan agrarische ondernemers. Natura2000 geeft veel agrariërs hoofdpijn. Het zorgt voor onwerkbare situaties en veel kosten."

PVV

"Landbouwgrond is een onderdeel van de Twentse identiteit en moeten we koesteren. Natuur is een ruim begrip, ook landbouwgrond in zijn volle glorie is een onderdeel van de natuur."

Geen van beide

CDA

"Het CDA Hengelo vindt dat dit aan de landbouwers en grondeigenaren zelf is en niet aan de gemeente. Als een landbouwer (via een landgoed of andere regeling) zijn grond omzet in natuur, dan is dat zijn eigen keus. De gemeente Hengelo gaat dit niet opleggen."

ChristenUnie

"Daar gaan wij niet over, boeren kunnen zelf aangeven of zij meedoen met natuurprogramma's."

Lokaal Hengelo

"Dit moet per situatie beoordeeld worden."

DFH

Geen toelichting gegeven

Oneens

ProHengelo

"De natuur in Nederland kalft af. Als landbouwbedrijven niet rendabel zijn, is uitbreiding van het natuurgebied met voormalige landbouwgrond van harte welkom. "

SP

"Dat mag van ons wel. Feit is dat steeds meer landbouwbedrijven er mee stoppen, omdat hun landbouwbedrijf niet meer rendabel is. Deze gronden kunnen prima worden omgezet in natuur. Bovendien voorkomen we ermee , dat onrendabele landbouwbedrijven worden opgekocht ten behoeve van megastallen."

D66

"D66 Hengelo ziet alleen toekomst voor agrarische bedrijven die in evenwicht met hun omgeving produceren, de ecologische landbouw. D66 wil dat voedselproductie op zijn minst neutraal is voor het milieu en bijdraagt aan het behoud van biodiversiteit. Volgens D66 Hengelo kunnen agrariërs en natuur heel goed naast en met elkaar bestaan. Het omzetten van niet-ecologische landbouw naar ecologische landbouw, van landbouwgrond naar natuur, of een mengvorm hiervan zien we als een positieve ontwikkeling."

PvdA

"Deze stelling is te zwart-wit. Daar waar behoefte is mag landbouwgrond best omgezet worden in natuur."

Burgerbelangen

"Het buitengebied rondom Hengelo is beperkt van omvang. Dat gebied is belangrijk als uitloopgebied voor onze inwoners. Daar past ook een wat meer natuurlijke en avontuurlijke invulling bij, op de schaal van ons karakteristieke en geliefde kleinschalige Twentse landschap. Grootschalige en intensieve landbouw staat daarmee op gespannen voet."

GroenLinks

"Wij zijn voor een evenwichtige ontwikkeling van ons landschap. Daarin zijn landbouw én natuur belangrijk. Voor ontwikkeling van natuur zijn grotere aaneengesloten gebieden van belang. Dat kan soms betekenen dat landbouwgrond omgezet moet worden in natuur. Vanzelfsprekend dat daar voor de betrokken boer compensatie tegenover staat, financieel of via landruil."

29. Cafés binnenstad

De gemeente moet zich niet bemoeien met locaties voor cafés en winkels in de binnenstad

Wat vinden de partijen?

Eens

ProHengelo

"In principe is de vestiging in de binnenstad vrij. Anderen (zoals bewoners) mogen geen overlast ondervinden die groter is dan gebruikelijk. Nachthoreca moet zich wel beperken tot het aangewezen gebied vanwege de controlemogelijkheden en het nachtelijk feestgedruis op straat. "

VVD

"Wil je een bruisende binnenstad dan moet je het ondernemers en organisatoren van evenementen niet moeilijk maken. De ondernemers weten beter dan de gemeente waar hun winkel of horeca het beste tot bloei komt."

Geen van beide

PVV

"Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ondernemen, zonder onnodige regelgeving. De gemeente behoudt haar kaderstellende en toezichthoudende rol."

Oneens

SP

"Wij willen een compact centrum met een sterk kernwinkelgebied. Dat betekent ook dat de gemeente ervoor moet zorgen dat winkels en horeca zich in het kernwinkel- en kernhorecagebied vestigen en niet elders in de binnenstad. We willen een concentratie. De gemeente kan hierop sturen door dit in bestemmingsplannen vast te leggen. "

CDA

"Het is een taak van de gemeente te zorgen voor een goede en logische ruimtelijke inrichting van de verschillende functies in de binnenstad. Zoveel mogelijk clustering van horeca in een samenhangend gebied en clustering van winkels in het kernwinkelgebied zijn twee belangrijke en elkaar versterkende uitgangspunten. Deze herkenbaarheid en duidelijkheid vraagt ook de bezoeker aan onze binnenstad."

D66

"D66 ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ondernemers en de gemeente om te komen tot een levendige en vitale Hengelose binnenstad. Het Integraal Actieplan voor de binnenstad voorziet in een gezamenlijk doel om vernieuwing en verbetering in gang te zetten en leegstand te verminderen. De rol van de gemeente is hierbij faciliterend, bemiddelend, verbindend en ruimte biedend aan ondernemers om initiatieven te kunnen ontplooien. "

PvdA

"Je moet je hier als overheid mee bemoeien, al was het maar omdat er iets moet wijzigen in een bestemmingsplan. “We maken Hengelo Samen”, dus wonen, horeca en winkels zullen op elkaar afgestemd moeten worden."

Burgerbelangen

"De gemeente moet juist de regie nemen om het overaanbod aan winkels een andere bestemming te geven. Ook een goede balans tussen horeca en winkels in de binnenstad heeft gemeentelijke regie nodig."

GroenLinks

"De binnenstad is er niet alleen om uit te gaan, maar ook om te wonen. Wonen in de binnenstad willen we bevorderen, om de binnenstad levendiger te krijgen. Ook ’s avonds. De raad heeft onlangs de horecavisie aangenomen. Daarmee is de stad onderverdeeld in gebieden waarin de verschillende typen horeca (denk aan dag- en nachthoreca) zich mogen vestigen. Zo wordt de overlast voor bewoners in het centrum beperkt."

ChristenUnie

"De ChristenUnie heeft vóór de vaststelling van de Horecavisie gestemd. Wij ondersteunen de kwalitatieve versterking van aantrekkelijke vormen van horeca in de binnenstad. Deze worden geclusterd en vanuit de gemeente gestuurd juist om botsende belangen horeca/woonfunctie te voorkomen. De focus ligt op de toevoeging van goede daghoreca maar ook de realisatie van blurring (combinatie winkel/horeca). "

Lokaal Hengelo

"De gemeente is verantwoordelijk voor de leefbaarheid van de binnenstad, zonder extra regeldruk voor ondernemers."

DFH

"Het zou een zootje worden. De gemeente moet zich wel veel flexibeler opstellen wanneer ondernemers ludieke zaken bedenken om aantrekkelijker te worden voor de consument en dus de binnenstad."

30. Monument

Het gebouw van de vroegere mts (achter het station) moet een gemeentelijk monument worden.

Wat vinden de partijen?

Eens

ProHengelo

"Hengelo heeft veel (te veel) gesloopt, ook monumenten. De vroegere MTS moet bewaard blijven, evenals vele andere kenmerkende gebouwen."

GroenLinks

"Hengelo heeft zeer weinig monumentale gebouwen. Het weinige dat we hebben moet behouden blijven. De vroegere MTS, achter het station naast Metropool, is een prachtig voorbeeld van wederopbouwarchitectuur (heropbouw na de oorlog). Het gebouw vormt een prachtige wand van het met een skatepark nieuw in te richten Industrieplein."

Lokaal Hengelo

"Hengelo heeft te weinig prominente gebouwen en dit gebouw moet behouden blijven."

Geen van beide

Burgerbelangen

"Deels. Vooral de voorzijde van het gebouw heeft een karakteristieke gevel. Een groot deel daarachter is echter een weinig monumentale school. BurgerBelangen wil daarom in ieder geval de voorzijde in originele staat behouden."

ChristenUnie

"Wanneer hier een goede invulling voor gevonden kan worden."

DFH

"Inwoners bepalen"

Oneens

SP

"Hengelo is groot geworden door de (metaal)industrie. Wij willen dat historische industriepanden en wederopbouwarchitectuur voor volgende generaties zo goed en zo veel mogelijk zichtbaar worden gehouden. Dat kan door ze een monumentale status te geven OF door ze passend op te nemen in bouwprojecten. Wij zijn van mening dat voor de (naoorlogs monumentale) voorgevel van de MTS gebouw is dat laatste ook al prima gelukt met de huisvesting van het WTC."

CDA

"Het CDA Hengelo is zich bewust van de cultuurhistorische waarde van de gevel van de voormalige MTS. Dat geldt niet voor het gehele gebouw. Wij zetten in op doorontwikkeling van het gebouw, met behoud van de historische uitstraling. Maar dat betekent niet dat het een monument moet worden. "

VVD

"Gemeentelijke monumenten lijken een goede bescherming te zijn voor oude panden, maar dat blijkt in Hengelo helemaal niet zo te zijn. Neem bijvoorbeeld het Badhuis, de Ariënsschool en het Hijschgebouw. Dat zijn ook gemeentelijke monumenten, maar er is slecht voor gezorgd. Daarnaast geeft de monumentenstatus minder mogelijkheden tot verbouwen. Terwijl dat juist de redding kan zijn van onze oude panden. "

D66

"De locatie waar het mts gebouw is gevestigd is nog sterk in ontwikkeling, o.a. door de komst van het WTC Twente. Het toekennen van een monumentenstatus staat de ontwikkeling van het gebied in de weg. "

PvdA

"We zijn blij dat het gebouw op dit moment een goede invulling krijgt ten dienste van de samenleving. Het gebouw heeft verder geen monumentale waarde voor ons. Het mozaiek aan de voorgevel vinden we prachtig."

PVV

"Waarom extra regels creëren, wat multifuctioneel gebruik of verbouwen alleen maar lastiger maakt? Ook dient het etiket monument niet aangewend te worden om extra subsidiegeld toe te kennen."

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1. Afval scheiden Extra belangrijk

De gemeente moet al het afval in één keer ophalen en het daarna pas scheiden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De techniek is nog niet zo ver dat afvalverwerking zonder voorscheiding (grijs, groen, verpakkingen) goed werkt. Op dit moment wordt opnieuw onderzocht of het kan. Als het kan (en de inwoners worden niet op hoge kosten gejaagd), dan graag."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het moet beide. In eerste instantie moeten mensen hun afval thuis zo goed mogelijk scheiden. Dat lukt ook heel goed en motiveert mensen bewuster minder verpakkingsafval te kopen. Het thuis gescheiden afval kan door middel van zogenaamde nascheiding in een gespecialiseerde fabriek (bv Twence) nog extra worden gescheiden. Dat levert ons inziens het beste milieurendement op."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het huidige gescheiden afvalinzamelingssysteem functioneert goed en is gericht op het bewust verminderen van de hoeveelheid aangeboden afval. In Hengelo worden hiermee tegen relatief lage kosten goede milieuresultaten behaald. Achteraf scheiden is op dit moment nog geen goed en betaalbaar alternatief voor Hengelo. Het CDA Hengelo zal de mogelijkheden voor het verwerken van afval blijven monitoren gericht op lagere kosten, een goede service en een beter milieu. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD wil in de toekomst naar een systeem van 100% na-scheiding. Dat is veel zorgvuldiger dan de huidige methode van afvalinzameling. De technieken daarvoor zijn op dit moment voor de gemeente nog niet voor handen. Zodra die technieken beschikbaar zijn kunnen we naar één container."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 Hengelo is een voorstander van het omgekeerd inzamelen binnen onze gemeente. Omgekeerd inzamelen helpt de gemeente Hengelo namelijk bij het behalen van de milieudoelstellingen. Maar liefst 90 procent van het huishoudelijk afval kunnen we hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. D66 Hengelo is vóór voor- en nascheiding omdat gedrag en bewustwording een belangrijke rol speelt bij het verminderen van restafval. "

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "We hebben nu gekozen voor vooraf scheiden. De mogelijkheid tot nascheiden is hier nog niet mogelijk. Hiernaar wordt wel onderzoek gedaan. Als dit een beter alternatief is zullen wij hier voor zijn."

 • Burgerbelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Burgerbelangen is voorstander van het gescheiden inzamelen van reststromen (papier, verpakkingen, glas) en van een gedifferentieerd tarief voor restafval en groen. dat heeft aantoonbaar voordeel opgeleverd voor onze inwoners. We zijn ook voor een klantvriendelijk inzamelsysteem voor restafval met keus tussen zelf brengen en laten halen."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Om afval zo goed mogelijk te kunnen scheiden, is voor- én nascheiding nodig. Iedereen moet thuis zo goed mogelijk het afval in de goede afvalcontainer gooien, waardoor daarna verdere scheiding gedaan kan worden bij professionele afvalscheiders. Twence en TwenteMilieu bevestigen dit."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Eerst een onderzoek naar nascheiding, zoals is toegezegd."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gescheiden afval inzamelen is een zinloze verspilling van belastingcenten, daarom terug naar twee containers: groen en grijs."

 • Lokaal Hengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Is toekomstgerichter en beter voor het milieu."

 • DFH: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Gasaansluiting Extra belangrijk

Nieuwe woningen moeten zonder gasaansluiting worden gebouwd.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn nu goede alternatieven voor gas zoals warmtepompen en het opwekken van duurzame elektriciteit. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit zou vanzelfsprekend moeten zijn. We zien een grote energietransitie in de komende jaren. In het Energieakkoord is afgesproken in 2050 alleen nog maar duurzame energie te gebruiken. Daarom moeten alle huizen die nu worden gebouwd al aardgasvrij worden opgeleverd, zodat ze in een later stadium niet alsnog moeten worden aangepast. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA Hengelo is het in het kader van duurzaamheid eens met de stelling dat woningen zonder gasaansluiting gebouwd moeten worden. Voorwaarde hierbij is dat de woning hierdoor wel betaalbaar moet blijven. De (mogelijke) extra kosten die dat met zich mee brengt moet de inwoners bijvoorbeeld een lagere energierekening opleveren."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD ziet dat we een verantwoordelijkheid hebben om minder gas te gebruiken. Bijvoorbeeld door de problemen in Groningen en de afhankelijkheid van Rusland. Eén van de maatregelen is om bijvoorbeeld nieuwe woningen niet meer verplicht op gas aan te sluiten."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil van de grijze, oude en vervuilende industrie naar een groene en schone toekomst. Een fossiele brandstof als gas is vervuilend, wordt steeds duurder en kan opraken. Duurzame energie is schoon, wordt steeds goedkoper en is onuitputtelijk. Daarnaast hebben we met de aardbevingen in Groningen gezien dat deze route een doodlopende is. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is in het kader van duurzaamheid een goed plan. "

 • Burgerbelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Uit oogpunt van duurzaamheid en de ontwikkelingen in Groningen moet gebruik van aardgas worden ontmoedigd. Verplichte aanleg van een gasaansluiting is daarmee in strijd. Inmiddels neemt ook de tweede kamer dit standpunt in. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Nederland moet zo snel mogelijk van het gas af. De gaswinning in Groningen wordt nu snel minder en we moeten over naar niet-fossiele energie. Dan past het niet meer om nu nog nieuwe woningen met gasaansluiting te bouwen."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De Christenunie wil met behulp van een gedegen evaluatie duidelijkheid krijgen of nieuwbouwwoningen aardgasloos gebouwd kunnen worden tegen aanvaardbare kosten en met behoud van comfort."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen heeft het recht om zelf te bepalen of hij wel of niet gebruik wil maken van een gasaansluiting."

 • Lokaal Hengelo: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Nieuwe woningen moeten duurzaam zijn. "

 • DFH: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mitsdien er goede alternatieven zijn."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Preventief fouilleren Extra belangrijk

De politie in Hengelo moet vaker preventief fouilleren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er moeten wel goede redenen voor zijn. Zoals terugkerende agressie bij het uitgaan in de nachtelijke uren of het voorkomen van inbraken in woonbuurten."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Absoluut oneens. De burgemeester heeft deze mogelijkheid al, maar heeft er de afgelopen jaren maar zeer sporadisch gebruik van gemaakt. Omdat er voor hem geen aanleiding was! Meer preventief fouilleren leidt ertoe dat mensen een groter gevoel van onveiligheid krijgen. Bovendien kost het veel personele inzet."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil de politie meer bevoegdheden geven om preventief te fouilleren. De politie kan zo onveilige situaties voorkomen en makkelijker wapens en drugs in beslag nemen. Om de privacy te waarborgen wil het CDA preventief fouilleren beperken tot risicovolle gebieden en wanneer er een concrete aanleiding is, bijvoorbeeld uitgaansgeweld of drugsoverlast."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De politie moet alle mogelijke middelen inzetten voor de veiligheid in Hengelo. Als het bevoegd gezag het noodzakelijk vindt, dan mag de politie preventief fouilleren. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt dat vaker preventief fouilleren een extra middel kan zijn in het vergroten van veiligheid. Uitbreiding hiervan kan echter alleen plaatsvinden als laatste middel en met strikte inachtneming van de privacywet- en regelgeving. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij denken dat de politie heel goed weet wanneer ze iemand wel en niet moeten fouilleren. Dit hoeft niet vaker dan ze nu al doen. "

 • Burgerbelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De politie doet dit al met enige (on)regelmaat. De opbrengst van die acties is zodanig beperkt dat er volgens ons geen aanleiding is om vaker preventief te fouilleren. De huidige aanpak werkt precies goed. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Fouilleren is een grote aantasting van je persoonlijke integriteit. Het is zeer intimiderend. Er moeten zwaarwegende redenen zijn om op een bepaalde plek en bepaalde tijd preventief te fouilleren. De dreiging moet dan echt groot zijn. Wij vinden dat daar in Hengelo zelden sprake van is en dat vaker preventief fouilleren daarom niet aan de orde is."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er moet een hele goede reden zijn om dit te doen."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Preventief fouilleren draagt bij aan het verbeteren van de veiligheid."

 • Lokaal Hengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er moet vaker preventief gefouilleerd worden als hier gegronde redenen voor zijn."

 • DFH: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Budget wijkraden Extra belangrijk

De wijkraden en de dorpsraad van Beckum moeten van de gemeente een eigen budget krijgen voor speelplaatsen en openbaar groen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is veel meer nodig. Hengelo moet zich inspannen om Beckum levenskrachtig te houden. Samen met de inwoners van het dorp."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn van mening dat de gemeente altijd voor elke wijk garant moet staan voor hetzelfde fatsoenlijke basisniveau voor onderhoud van openbaar groen en voldoende speelvoorzieningen. AANVULLEND daarop vinden wij het uitstekend dat inwoners van een wijk zelf zeggenschap krijgen over besteding van extra middelen om per wijk aanvullende keuzes te maken. De wijkraden zullen die keuzes wel democratisch moeten organiseren. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wijkraden en dorpsraad bestaan uit bewoners uit het betreffende gebied. Zij weten wat er speelt en wat de bewoners willen. Zo kunnen zij in samenspraak met de bewoners een goede keuze maken wat betreft de inrichting van de openbare ruimte. De invulling moet passen in het beleid van de gemeente en er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over het onderhoud en eventuele vervanging."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD wil graag de invloed in de stad verleggen van het gemeentehuis naar de wijken en buurten. Daarom hebben wij in ons verkiezingsprogramma opgenomen dat wijkraden en dorpsraden meer te zeggen moeten krijgen over hun wijk of dorp. Daar horen ook de budgetten bij."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 Hengelo heeft de aangenomen motie Right to Challenge mede ingediend. Bij Right to Challenge kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. D66 stimuleert dit soort initiatieven. Een eigen budget voor speelplaatsen en openbaar groen leent zich hier goed voor."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij denken dat bewoners in een wijk heel goed weten wat nodig is in hun eigen wijk. Zij kunnen hier prima zelf een beslissing over nemen. Als gemeente moeten we dit faciliteren."

 • Burgerbelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "BurgerBelangen heeft als uitgangspunt dat de inwoners van Hengelo moeten meedenken, meepraten, en meebeslissen over zaken die hen aangaan, zeker in de eigen omgeving. Meebeslissen betekent dat er ook geld mee gemoeid moet zijn: een eigen budfget. De dorpsraad van Beckum heeft, net als de Hengelose wijkraden, al vele jaren laten zien dat ze de belangen van hun inwoners prima kan behartigen."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft als taak om een goede afweging te maken over hoe het beschikbare geld voor speelplaatsen en groen binnen Hengelo ingezet wordt. Voor goed en betaalbaar onderhoud is het nodig daarvoor richtlijnen op te stellen. Het is belangrijk om bewoners te betrekken bij inrichting en onderhoud van hun woonomgeving, binnen de gegeven richtlijnen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee, zij zijn onderdeel van de gemeente Hengelo."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De wijkraden kunnen hun verzoek indienen bij de gemeente, zodat alle gelden goed besteed worden."

 • Lokaal Hengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wijken en buurten moeten zelf kunnen besturen en beslissen."

 • DFH: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Geld voor zorg Extra belangrijk

Als er geld uit de pot voor zorg overblijft, mag de gemeente dat aan andere zaken besteden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er blijft geen geld over in Hengelo. Ieder jaar betaalt de gemeente miljoenen extra bovenop de rijksbijdrage. In het theoretische geval dat geld wel overblijft, stoppen we dit in een potje om knelpunten in de zorg op te vangen. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Absoluut niet! De afgelopen jaren is er door beleid van het vorige Kabinet van VVD en PvdA noodgedwongen veel bezuinigd op alle vormen van zorg. Als er geld overblijft moet dat geld besteed worden aan verruiming van bijvoorbeeld het aantal uren hulp in het huishouden, de regiotaxi, het aantal uren dagbesteding of de kwaliteit van de jeugdzorg."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA Hengelo is van mening dat eventuele overschotten toegevoegd mogen worden aan de algemene reserve. Dit is ook het uitgangspunt van het huidige financiële beleid. Zo houden we onze bekostiging flexibel. Dus ook ongeplande zorguitgaven in toekomstige jaren worden daaruit bekostigd, omdat we vinden dat zorg altijd beschikbaar moet zijn voor mensen die dat nodig hebben."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als de gemeente meer geld binnenkrijgt dan dat er wordt uitgegeven, wordt er te veel belasting geheven. Dat geld moet dus terug naar de belastingbetaler."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 Hengelo ziet dit liever niet gebeuren. Met de huidige transformatie in het sociale domein is er nog veel onzekerheid t.a.v. de financiering en begrotingen in de zorg. Wat vandaag een voordeel lijkt, kan later een groot tekort blijken. Dit vraagt voor de komende periode flexibiliteit en speelruimte t.a.v. de financiële middelen voor de zorg."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat de gelden voor zorg ook besteed moeten worden aan zorg. Bij tekorten moeten we bijpassen uit de algemene middelen. Bij overschot willen wij het geld blijven oormerken voor zorg."

 • Burgerbelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het Rijk geeft gemeenten, ook Hengelo, te weinig geld om de zorgtaken goed uit te voeren. Dat heeft ertoe geleid dat Hengelo de zorgvoorzieningen erg heeft moeten versoberen. Wanneer er dan geld overblijft moet dit volgens BurgerBelangen worden ingezet om de voorzieningen weer uit te breiden."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als de zorg in Hengelo goed geregeld is en er blijft geld over dan mag dat uiteraard aan andere zaken besteed worden. Een aparte reservering voor zorg is alleen nodig als er voor de komende jaren een tekort lijkt te zijn."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Overschot uit budget zorg dient binnen de zorg weer beschikbaar gesteld te worden, de zorg staat zwaar onder druk, neem de ouderenzorg die wordt steeds verder uitgekleed, maar ook het ziekenhuis dat steeds minder afdelingen heeft."

 • Lokaal Hengelo: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Geld voor de zorg moet aan de zorg besteed worden. "

 • DFH: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Woningen jongeren Extra belangrijk

In Hengelo moeten meer woningen komen voor jongeren, ook als dat ten koste gaat van woningen voor andere groepen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hengelo moet veel meer bouwen. Voor jongeren, maar ook voor andere doelgroepen. Prohengelo wil de komende 4 jaar 1000 woningen extra bouwen. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er moeten voldoende woningen zijn voor alle doelgroepen: jong, oud, alleenstaand, gezinnen, starters etc. Wij zijn ertegen dat de vraag van de ene groep ten koste gaat van de andere. Als er meer vraag is, moet er meer gebouwd worden."

 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het CDA zet zich in voor de woningbehoefte van jong en oud. Iedereen moet prettig en betaalbaar kunnen wonen. De woningmarkt moet in balans zijn, zowel in de koop- als de huursector. We zien graag een actief doelgroepenbeleid dat voldoet aan de vraag van vandaag én morgen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er moeten meer woningen komen, maar niet alleen voor jongeren. Het is veel beter om te kijken naar de doorstromingen van jongerenwoningen naar grotere woningen, want anders heb je over een paar jaar hetzelfde probleem."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is vraag naar betaalbare starterswoningen. Voldoende beschikbaarheid is belangrijk voor het behouden van deze doelgroep in Hengelo. Tegelijk dienen er voldoende woningen beschikbaar te blijven voor andere doelgroepen. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn nu te weinig goede goedkope woning voor jongeren. Als wij willen dat jongeren in Hengelo blijven wonen zullen we hierin moeten voorzien."

 • Burgerbelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De afgelopen jaren zijn veel te weinig woningen gebouwd. Met name de jongeren, de starters op de woningmarkt kunnen geen geschikte woningen vinden. Om in Hengelo de jongere generatie voor de stad te behouden is het uitbreiden van het aanbod voor die groep heel hard nodig."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor het realiseren van voldoende woonruimte voor jongeren, maar niet ten koste van woningen voor andere groepen. Bij nieuwbouw van woningen is het belangrijk goed vooruit te kijken waar de tekorten zijn. Woningen moeten zo gebouwd worden, dat ze eenvoudig om te zetten zijn voor woningen voor andere doelgroepen."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Geen voorrang voor of ten koste van een groep."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is een tekort aan woningen voor starters waardoor de stap naar zelfstandigheid belemmerd wordt, dit is een onwenselijke situatie."

 • Lokaal Hengelo: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Meer woningen voor jongeren mogen niet ten koste gaan van andere groepen."

 • DFH: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Betaalbaar voor jongeren, ouderen en eenpersoonshuishoudens; Huur en Koop."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Gratis parkeren Extra belangrijk

Parkeren moet in heel Hengelo gratis zijn.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Parkeren op het maaiveld wordt gratis. Er moet ook een nieuw verkeerscirculatieplan voor de binnenstad worden gemaakt met meer parkeermogelijkheden en een verbeterde bereikbaarheid van de winkels. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dat is onhaalbaar en ook ongewenst. Het is redelijk dat er een vergoeding wordt gevraagd voor parkeren in het centrum, daarvan worden ook deze parkeervoorzieningen betaald. Er zijn bovendien dure parkeergarages gebouwd, die soms ook in particuliere handen zijn. Ook hiervoor geldt dat een vergoeding voor het gebruik zeer redelijk is. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Parkeren is alleen in de binnenstad niet gratis. Het werkt regulerend en zorgt ervoor dat er parkeerplekken voor bezoekers beschikbaar zijn. Betalen voor parkeren als de winkels dicht zijn willen we niet meer. Wat het CDA betreft sluit de parkeermeter tegelijk met de winkels of eerder als dat kan. Parkeren op zondag blijft gratis. Voor nieuwe experimenten met klantvriendelijk parkeren staat het CDA open."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "En als dat juridisch niet haalbaar is zo goedkoop mogelijk."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onderhoud van parkeervoorzieningen kost geld. Gratis parkeren bestaat dus niet. D66 wil de huidige parkeertarieven daarom handhaven. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het liefst zouden wij dit ook willen. Begrotingstechnisch kan dit echter voor de PvdA niet. Wij maken andere keuzes en steken het geld bijvoorbeeld liever in de zorg."

 • Burgerbelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om de concurrentie van de omliggende steden en onze wijkwinkelcentra aan te kunnen moeten we het parkeren in de binnenstad zo snel mogelijk gratis maken."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De auto vormt een grote belasting voor de stad en neemt veel ruimte in. Wij willen het bezoek aan de stad per fiets of met de bus stimuleren. Gratis parkeren is daarom voor ons niet aan de orde. Je gaat niet naar de stad om je auto gratis te parkeren, maar omdat je daar kunt vinden wat je zoekt. Een fietsvriendelijke binnenstad is goed voor de winkels."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is een deel van de gemeentelijke begroting. Het kan dan een bezuiniging worden op een ander vlak. Parkeergarages zijn meestal particulier eigendom en moeten winst maken. Dat kan de gemeente niet overnemen."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gratis parkeren maar het centrum weer aantrekkelijk."

 • Lokaal Hengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voorstander van gratis parkeren d.m.v. blauwe parkeerzones."

 • DFH: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In ieder geval in de binnenstad fors goedkoper: 1ste half uur gratis en van 10.00 tot 17.00 betalen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Taalcursus Extra belangrijk

Vluchtelingen en migranten moeten in Hengelo meteen een taalcursus krijgen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Goed Nederlands spreken is de eerste stap. Als mensen hier blijven, moeten ze zo snel mogelijk aan het werk door hen een vak te leren waaraan in Nederland behoefte is."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is van groot belang voor de inburgering van vluchtelingen en migranten dat zij zich in Hengelo thuis gaan voelen en zich in onze stad kunnen redden. Taal is daarbij essentieel. Ook om aan het werk te kunnen bij een werkgever is basiskennis van de Nederlandse taal van groot belang. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is in ieders belang dat vluchtelingen en migranten een taalcursus krijgen. Wanneer iemand een verblijfsstatus krijgt is het belangrijk dat mensen de taal snel onder de knie krijgen, zodat zij zo snel mogelijk volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Integreren gebeurt niet in één dag, maar wel vanaf dag één. Daarvoor is het wel belangrijk dat vluchtelingen en migranten de taal spreken. Daarmee is de kans op werk ook een stuk groter en hoeven zij niet afhankelijk te zijn van de overheid. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 hecht aan een inclusieve samenleving waar iedereen kan meedoen. D66 Hengelo wil dan ook dat er zo snel mogelijk gestart wordt met het leren van de Nederlandse taal en inburgering, dat diploma’s snel beoordeeld en erkend worden en dat werkbeperkingen zoveel mogelijk worden opgeheven. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hoe sneller mensen mee kunnen doen in de maatschappij hoe beter. Taal is hierbij cruciaal. "

 • Burgerbelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een goede beheersing van het Nederlands is in onze samenleving, dus ook in Hengelo, een basisvoorwaarde voor deelname aan de samenleving. Dus hoe eerder wordt begonnen met het leren van de taal des te eerder en beter die integratie zal slagen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vluchtelingen en migranten voelen zich meestal ontheemd. Vaak ontstaan psychische en sociale problemen doordat zij zich nutteloos en eenzaam voelen. Wij vinden dat we hen vanuit menselijke overwegingen perspectief moeten blijven bieden. Het leren van de Nederlandse taal is daarvoor belangrijk. Daarmee moeten we niet wachten totdat lange procedures zijn afgerond."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vluchtelingen dienen in eigen gebied opgevangen te worden. Migranten moeten voor binnenkomst de Nederlandse taal beheersen."

 • Lokaal Hengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Integratie begint met de taal. "

 • DFH: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Overal, Landelijk beleid"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. OZB Extra belangrijk

De belasting op huizen en bedrijfspanden (OZB) moet omlaag.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hengelo heeft overschotten op de begroting en toch is de OZB verhoogd. ProHengelo wil dat niet. Onze voorstellen tot OZB-verlaging werden helaas afgewezen."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zien op dit moment geen aanleiding om de belastingen te verhogen, maar we zien ook geen aanleiding ze te verlagen. De gemeentelijke belastingdruk is in vergelijking met andere gemeenten zeer acceptabel en zeker niet te hoog. Belastingverlaging betekent dat we elders moeten bezuinigen (bv. op zorg, sport of cultuur) om de verminderde inkomsten te compenseren. Hiertoe zijn wij niet bereid. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het kost wat, maar dan he’j ook wat. Je betaalt door de OZB mee voor de voorzieningen in de stad. Het CDA vindt dat de gemeente de uitvoering van haar taken tegen zo laag mogelijke kosten moet organiseren. Het CDA is voor een kleinere overheid (met minder bureaucratie) die meer ruimte geeft aan de eigen organisatiekracht van de samenleving. Een kleinere overheid betekent lagere kosten en daarmee lagere belastingen. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De OZB is de afgelopen 10 jaar met 40 procent gestegen. Dat is enorm. Nu er weer wat meer financiële ruimte is bij de gemeente moet dit worden gecompenseerd."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil dat het OZB-tarief de komende periode niet verder stijgt en daar waar mogelijk verlaagd wordt om de woonlasten voor alle inwoners betaalbaar te houden. "

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dit is niet een doel op zich. Als de begroting het toelaat zullen we dit zeker doen."

 • Burgerbelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De OZB is de belangrijkste belasting van de gemeente. Uit de opbrengst betalen we bijvoorbeeld alle Hengelose voorzieningen voor sport en cultuur evenals het onderhoud van de straten en het groen. Minder belasting betekent slechtere kwaliteit van die voorzieningen. Dat leidt tot achteruitgang van de leefbaarheid van onze stad en uiteindelijk een waardevermindering van ons onroerend goed..."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In Hengelo zijn de gemeentelijke woonlasten gematigd vergeleken met die in andere gemeenten in Nederland. Verlaging van de OZB zou betekenen verhoging van andere gemeentelijke belastingen (of bezuinigingen). Daar zijn wij niet voor. Met OZB leg je lasten iets meer bij pandeigenaren, die gemiddeld gezien draagkrachtiger zijn. De hoogste lasten voor de sterkste schouders. "

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het is een deel van de gemeentelijke begroting. Het kan dan een bezuiniging worden op een ander vlak."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om de economie een impuls te geven, worden de belastingen verlaagd, zodat iedereen weer geld in zijn portemonnee overhoud."

 • Lokaal Hengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kostenverhogingen van de gemeente mogen niet afgewenteld worden op de inwoners en ondernemers van Hengelo."

 • DFH: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Zondag Extra belangrijk

De winkels moeten op zondag dicht zijn.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers bepalen zelf wel of ze open zijn en de klanten kiezen zelf of ze op zondag inkopen willen doen. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De winkels mogen van ons ook op zondag open. Wij zien dat er breed draagvlak is voor openstelling op zondag. Wij willen er naar streven, dat winkeliers in een bepaald gebied (wijkwinkelcentrum, binnenstad en Plein) samen afspraken maken over welke zondagen ze allemaal open zijn. Dat is beter voor de winkeliers en voor de klanten. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We vinden dat winkeliers zelf mogen weten of ze open willen zijn. In Hengelo is er breed draagvlak voor zondagsopenstelling."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers mogen wat de VVD betreft zelf bepalen wanneer zij open zijn. Ook op zondag."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als sociaalliberale partij vindt D66 dat de ondernemers zelf mogen beslissen of ze open zijn op zondag. Dankzij D66 is zondagsopenstelling op dit moment al mogelijk. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De winkeliers hebben zelf aangegeven dat ze zelf willen bepalen of ze op zondag wel of niet opengaan. Daar kunnen wij niet tegen zijn."

 • Burgerbelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De zondagopenstelling is een gelopen race. Winkeliers kunnen nu samen beslissen of hun winkelcentrum open is op welke zondagen. Dat hoeft de overheid niet meer te regelen."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat ondernemers zelf mogen bepalen of ze een winkel openen op zondag. En het is aan de burgers zelf om al dan niet die winkel te bezoeken op zondag."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt het belangrijk dat werk, gezin en vrije tijd in balans zijn. De sterke vermindering van overheids­regulering voor openingstijden van winkels en horeca is géén goede ontwikkeling. Vooral middenstanders en kleine ondernemers zijn de dupe van hoge werkdruk doordat zij wel mee moeten in de concurrentiestrijd. De ChristenUnie meent dat aandacht voor stress­vermindering alle inwoners ten goede komt. In dit kader blijft zondagsrust, ook voor de winkeliers, waardevol."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In deze 24-uurs economie dient de winkelier zelf te bepalen wanneer en hoelang hij zijn winkel open heeft, dit geldt ook voor de zondag."

 • Lokaal Hengelo: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit past bij een moderne samenleving. Veel mensen willen op zondag graag naar de winkel."

 • DFH: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Uitkering Extra belangrijk

Hengelo moet er streng op toezien dat mensen met een bijstandsuitkering in ruil daarvoor zinvol werk voor de maatschappij doen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Veel mensen in de bijstand zijn actief met zinvolle activiteiten voor de samenleving. Ieder naar zijn of haar mogelijkheden. Soms is dwang nuttig, maar meestal niet. Mensen zitten niet voor niets in de bijstand. Het gaat veelal om 'niet kunnen' in plaats van 'niet willen'. Op misbruik wordt streng toegezien."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn tegen werken met behoud van uitkering. Als mensen werken, bv. in de openbare ruimte (groenonderhoud) moeten ze daar een normaal loon voor krijgen, anders is het verdringing van regulier werk. Als uitkeringsgerechtigden om wat voor reden dan ook nog niet aan het werk kunnen, is vrijwilligerswerk of bv. een opleiding wat ons betreft aan de orde. Dat willen we ook stimuleren. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een bijstandsuitkering is niet vrijblijvend. Bijstandsgerechtigden moeten geactiveerd worden om deel te nemen aan de samenleving en hun kansen op betaald werk te vergroten. Het CDA vindt dat een bijdrage aan de maatschappij gevraagd mag worden van de bijstandsgerechtigden die daartoe in staat zijn. Het doen van vrijwilligerswerk zien wij als een dergelijke bijdrage."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "We moeten ons realiseren dat mensen die een bijstandsuitkering ontvangen dat te danken hebben aan anderen in de samenleving. Daarom mag er wat worden teruggevraagd. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een verplichte tegenprestatie."

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "D66 Hengelo hecht eraan dat zoveel mogelijk inwoners in Hengelo participeren in de maatschappij. Voor mensen met een bijstandsuitkering willen wij meer kansen creëren. Zoals het kunnen volgen van een opleiding of het starten van een onderneming, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van de uitkering."

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wij willen mensen in de bijstand steunen in het vinden van werk. Het woord streng vinden we niet passend. Mensen die uit de bijstand kunnen zullen de ondersteuning aangrijpen omdat het niet prettig is om in de bijstand te zitten."

 • Burgerbelangen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Bij de begeleiding van mensen met een bijstandsuitkering moet de gemeente rekening houden met de persoonlijke situatie van mensen. Mee blijven doen staat voorop. Wanneer (vrijwilligers)werk mogelijk is, zal een passend aanbod moeten worden aanvaard."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat dwang niet werkt. Veel beter is het om mensen op mogelijkheden te wijzen en ze zelf te laten ontdekken en ervaren hoe ze kunnen (blijven) deelnemen in onze maatschappij. Uiteindelijk is het geen keuze van mensen om aan de kant te blijven staan, maar voelen ze zich niet in staat om er iets aan te doen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zonder dat daarbij verdringing van werk optreedt."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wie echt niet meer voor zichzelf kan zorgen heeft recht op hulp. Maar wie aangeboden kansen bewust niet pakt benadeelt de groep die het echt zelf niet redt. Wie een kans op werk afslaat verliest het recht op een uitkering."

 • Lokaal Hengelo: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Van mensen mag een tegenprestatie verwacht worden naar mogelijkheden."

 • DFH: Eens
  Toelichting van de partij

  "In redelijkheid."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Hondenbelasting Extra belangrijk

De hondenbelasting moet blijven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Veel verschillende belastingen heffen is lastig. Het brengt hoge administratieve lasten met zich mee. Dat is zonde van het geld. ProHengelo wil liever 1x belasting heffen met gespreide betaling over het jaar. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn in de gemeente voorzieningen specifiek voor honden, zoals hondenuitlaatterreinen. Wij vinden het redelijk dat hondenbezitters meebetalen aan deze voorziening."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Honden vragen nu eenmaal faciliteiten om de stad leefbaar te houden. Het CDA vindt wel dat er aantoonbaar geld besteed moet worden aan goede hondenvoorzieningen en handhaving. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD wil dat de hondenbelasting wordt afgeschaft. Mocht deze toch blijven, dan vinden wij dat het bedrag voor 100% terug moet komen voor hondenvoorzieningen in de buurt. Bijvoorbeeld voor losloopveldjes en extra prullenbakken."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 streeft ernaar om de gemeentelijke belastingen voor inwoners en ondernemers zo eenvoudig mogelijk in te richten, zodat iedereen begrijpt wat hij om welke reden aan belasting moet afdragen. Bij de hondenbelasting betreft het dan het onderhoud van hondenveldjes, poepafvalbakken etc. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De hondenbelasting vinden we wel te hoog. Er blijft nu geld over. Wij vinden dat de hondenbelasting kostendekkend zou moeten zijn, dus hij kan omlaag."

 • Burgerbelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden de belasting op alleen honden een vorm van willekeur. Hondenbelasting als algemene belasting is volgens de rechtbank in 2013 in strijd met het algemeenheidsbeginsel in de grondwet."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hondenbelasting vormt een kleine drempel om (aanstaande) hondenbezitters zich te laten bezinnen voor ze aan een hond beginnen. Zeker in de stad moeten we terughoudend zijn met de aanschaf van een hond. Met de hondenbelasting wordt ook de opvang van zwerfhonden betaald."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is een deel van de gemeentelijke begroting. Het kan dan een bezuiniging worden op een ander vlak."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is geen bealsting meer van deze tijd, daarom moet de hondenbelasting eraf."

 • Lokaal Hengelo: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een achterhaalde belasting, die voor het grootste gedeelte niet voor dit doel gebruikt wordt."

 • DFH: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Leegstand Extra belangrijk

De gemeente moet eigenaren in de binnenstad subsidie geven om leegstaande panden om te zetten in woningen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het gaat om 'wonen boven winkels' en de verplaatsing van winkels naar het centrum. Achterblijvende panden worden omgevormd tot woningen of andere passende functies."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Leegstaande panden zijn vooral winkels. Wij willen een compact centrum waar de winkels zich concentreren. Dat betekent dat waar buiten het kernwinkelgebied winkels leeg staan het zeer gewenst is dat ze een andere functie krijgen. Dat voorkomt verdere verpaupering, bovendien vergroot het de levendigheid van het centrum. Om de eigenaren aan te moedigen deze transformatie in te zetten kunnen wij ons voorstellen dat subsidie helpt. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "In het kernwinkelgebied kan de regeling worden gericht op het vestigen van winkels in leegstaande panden of het stimuleren van wonen boven winkels. Buiten dat gebied kan juist gedacht worden aan het omzetten van leegstaande panden naar wonen (of een andere functie als bijv. zorg, werken, recreatie, ambacht). Eigenaren zullen ook zelf moeten investeren."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen een compactere en levendige binnenstad zonder leegstand. Om dit te bereiken moeten we pandeigenaren stimuleren om lege winkels buiten het kernwinkelgebied om te zetten in woningen. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Sturen op het verminderen van leegstand betekent vooral samenwerking met lokale ondernemers en vastgoedeigenaren en het creëren van een gemeenschappelijke agenda. Door een groeiend aantal leegstaande winkels, kantoorpanden en maatschappelijke gebouwen wil D66 Hengelo bestemmingsplannen die sneller en beter inspelen op deze ontwikkelingen; kortom, meer flexibiliteit."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een leefbare binnenstad betekent voor ons veel ruimte voor wonen. Dit willen we graag stimuleren. Dat hebben we in het verleden ook al gedaan. "

 • Burgerbelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Subsidie van eigenaren (veelal beleggers) is geen taak voor de gemeente. Wel moet de gemeente maximale medewerking verlenen aan bestemmingswijzigingen van winkeloppervlak naar andere functies. Uiteraard willen we wel de subsidie voor de voorgevels, de 'puiensubsidie' handhaven."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "We willen toewerken naar een kleiner winkelcentrum in de binnenstad. Daarom stimuleren we het om leegstaande winkelpanden buiten het kernwinkelgebied van bestemming te veranderen: van winkel naar wonen. De gemeente kan in de kosten tegemoet komen uit daarvoor gereserveerde middelen (vereveningsreserve binnenstad)."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Project "Wonen boven winkels" uit 2009 was geen realistisch plan. Pandeigenaren kregen subsidie van de gemeente t.b.v. verbouwingen, maar desondanks was het niet haalbaar. Gemeente heeft andere instrumenten om leegstand aan te pakken zoals o.a. aanpassen bestemmingsplan."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PVV vindt dat eigenaren de ruimte moeten krijgen om leegstaande panden om te zetten in woningen, echter is de rol van de gemeente slechts faciliterend en zal men zelf de zorg voor de financiering moeten dragen."

 • Lokaal Hengelo: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Een leefbare binnenstad is voor LokaalHengelo van groot belang en daarvoor zijn al diverse subsidies beschikbaar."

 • DFH: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet in gesprek met eigenaren van panden die langdurig, soms onnodig door prijsstelling, leeg blijven staan."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Windmolens Extra belangrijk

In de gemeente Hengelo mogen geen windmolens komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In Hengelo zijn enkele geschikte plekken voor windmolens. Zonder overlast voor omwonenden, zoals langs de A35 nabij Twence."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dat mag wat ons betreft wel, mits ze kunnen worden ingepast in het landschap dat al min of meer industrieel is ingericht (zoals langs de A35, terrein Twence). "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt dat Hengelo een verantwoordelijkheid heeft voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. De overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen is hierbij van groot belang. Net als het benutten van zonne-energie is windenergie één van de natuurlijke mogelijkheden om deze overgang te realiseren. Daarbij is het creëren van draagvlak bij inwoners - en participeren in de opbrengsten door inwoners - randvoorwaardelijk."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De trend bij windmolens is dat ze steeds groter worden. Dat komt omdat de wind hoger in de lucht harder en constanter is. Daarnaast is Twente één van de plekken in Nederland waar de minste wind is. Daarom zijn wij voorstander van windmolens op zee in plaats van windmolens in Hengelo. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Om de klimaatdoelstellingen te halen zullen we windmolens op land nodig hebben. D66 Hengelo wil dat dit onder goede voorwaarden gebeurt. Windmolens moeten zoveel mogelijk bij bestaande infrastructuur worden neergezet, zoals bij snelwegen. D66 wil dat omwonenden inspraak hebben over windmolens in hun omgeving en dat ze kunnen meepraten en meebeslissen over de locatie. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden windmolens een serieuze optie. "

 • Burgerbelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "BurgerBelangen is voor duurzame ontwikkelingen, ook windenergie. Maar we zien ook dat grote windmolens een groot effect op hun omgeving hebben. En Burgerbelangen is van mening dat er helaas geen geschikte locaties voor windmolens op Hengeloos grondgebied te vinden zijn."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ons uiteindelijke doel is een energie-neutrale samenleving. Dat betekent dat we al onze energie uit vernieuwbare bronnen halen. Wind- en zonne-energie zijn daar mooie voorbeelden van. We moeten snel af van fossiele brandstoffen, die ons klimaatprobleem veroorzaken. Om dit te bereiken hebben we alle mogelijkheden nodig, ook windmolens. Ook in Hengelo."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Mits er voldoende draagvlak in de omgeving is om hieraan ruimte te geven."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Windmolens kunnen alleen draaien op subsidie, zij zijn absoluut onrendabel en daarbij nog slecht voor de gezondheid van de direct omwonenden."

 • Lokaal Hengelo: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Groene energie moet zoveel mogelijk worden gebruikt, zonder overlast voor de omgeving."

 • DFH: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. 30 km Extra belangrijk

De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom moet naar 30 km/u.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Overal een maximumsnelheid van 30km instellen levert slechts schijnveiligheid op. Veel ontsluitingswegen hebben gescheiden rijbanen voor auto's en fietsers. Waar de veiligheid in het geding is of veel kinderen buiten spelen, zoals in woonwijken, is het instellen van 30km/u wel een nuttige maatregel."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is wat ons betreft niet haalbaar en wenselijk om binnen de totale bebouwde kom de snelheid naar 30 km per uur terug te brengen. Wel vinden wij dat in woonwijken een snelheid van 30 km per uur het uitgangspunt is. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is onrealistisch om de snelheid te verlagen naar 30 km/h op alle wegen binnen de Hengelose bebouwde kom. Dat komt de bereikbaarheid van de stad niet ten goede. Overigens vindt het CDA dat de maximumsnelheid wel strikt gehandhaafd moet worden, zeker in kinderrijke buurten en bij scholen. Het CDA vindt daarnaast dat bestaande 30 km/h wegen ook als zodanig moeten zijn ingericht."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD wil dat de stad goed bereikbaar is. Dat lukt niet met deze snelheidsbeperkende maatregel op alle wegen binnen de bebouwde kom. Voor woonwijken geldt dit vanzelfsprekend niet. Maar daarin zijn de meeste plekken al een 30km zone. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bij investeringen in het wegennet wordt door D66 Hengelo voorrang gegeven aan het oplossen van bestaande knelpunten en onveilige verkeerssituaties. Dat vergt maatwerk. Het instellen van een maximumsnelheid van 30 km/u binnen de bebouwde kom is geen oplossing voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is niet wenselijk op de doorgaande wegen. Binnen de wijken vinden wij dit een goed plan."

 • Burgerbelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In woonstraten moet 30 km gelden. Op hoofdwegen is 50 km goed. Daarbij willen we dat op die 50 km wegen goede, liefst vrijliggende, fietspaden en veilige oversteekplaatsen zijn of worden aangelegd."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat fietsers en voetgangers binnen de bebouwde kom de maat moeten bepalen. Kinderen moeten zelf weer naar school kunnen lopen en fietsen. Ouderen moeten zich veilig voelen, te voet en op de fiets. In de woonwijken en het centrum is daarom een maximumsnelheid van 30 km/u nodig. Op sommige doorgaande wegen is 50 km/u mogelijk."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Laten zoals het nu is."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Veiligheid is een kwestie van maatwerk, daarom dient de maximumsnelheid per situatie bekeken te worden, snelheidsbeperking binnen woonwijken 30 km per uur, daarbuiten maximum snelheid van 50 km per uur."

 • Lokaal Hengelo: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Alleen daar waar dit strikt noodzakelijk is."

 • DFH: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Bij scholen en drukke, gevaarlijke straten wel!"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Laadpalen Extra belangrijk

De gemeente moet meebetalen aan extra laadpalen voor elektrische auto’s.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Laadpalen zijn een nutsvoorziening die steeds meer nodig is. En gelukkig maar! De gebruikers betalen zelf voor de stroom en het parkeergeld. Via de elektriciteitsrekening betalen ze ook mee aan de kosten van de laadpalen. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "We zien een grote energietransitie in de komende jaren. Het minder gebruiken van fossiele brandstoffen maakt daar deel van uit. Om eea extra te stimuleren kunnen wij ons voorstellen dat de gemeente in dit stadium meebetaalt aan extra laadpalen voor elektrische auto's."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente het gebruik van duurzaam vervoer stimuleert. Dit kan ze doen door in de openbare ruimte laadpalen te plaatsen. Vooral voor inwoners die niet beschikken over parkeergelegenheid op eigen terrein is het van belang dat deze mogelijkheid er is. De gemeente kan dit stimuleren, samen met marktpartijen die de laadpalen zullen gaan exploiteren. De gemeente heeft een taak bij het bepalen van geschikte (strategische) locaties."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet dienstbaar zijn bij het aanleggen van laadpalen voor elektrische auto's. Bijvoorbeeld door de vergunningen e.d. snel te regelen. Maar de palen zelf moeten niet worden aangelegd met geld van de belastingbetaler. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 Hengelo wil dat Hengelo een echte Klimaat Actieve Stad wordt. Hierbij willen we elektrisch rijden met een extra stimulans aantrekkelijk maken. Dit kan met stimuleringsregelingen, parkeerbeleid, vergunningen, privileges en een hoogwaardige, slimme, laadinfrastructuur. Op den duur zal, net als bij windturbineparken, subsidie of meebetalen niet meer nodig zijn. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hoe duurzamer hoe beter."

 • Burgerbelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bij een woning dient de aanvrager de aanleg te betalen. Bij benzinestations is het de exploitant die betaalt. De gemeente faciliteert waar nodig. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "We hebben als gemeente klimaatdoelstellingen gesteld. Om deze te realiseren moeten we het gebruik van elektrische auto’s stimuleren. Dat is niet alleen goed voor minder gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook voor minder uitlaatgassen met vervuilende fijnstof."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om de duurzaamheid te bevorderen onder de inwoners."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We gaan niet voor Sinterklaas spelen, de markt dient op de vraag in te spelen."

 • Lokaal Hengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Elektrisch autorijden moet worden gestimuleerd en gefaciliteerd."

 • DFH: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Camera op uniform Extra belangrijk

Bij evenementen moeten handhavers van de gemeente (boa’s) een camera op hun uniform krijgen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "De handhavers werken voor ons allemaal. Ze doen gelukkig veel meer dan alleen parkeerbonnen uitschrijven. Een camera helpt om agressie uit te bannen en controleert of de handhaver zijn of haar werk goed doet."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wat ons betreft is dit niet nodig. Wij zijn niet principieel tegen camera's of bodycams, maar vinden wel dat de inzet ervan proportioneel moet zijn t.o.v. de inbreuk op de privacy van mensen. Evenementen in Hengelo verlopen goed en gezellig. Er is geen enkele reden voor deze maatregel naast de inzet van onze BOA's. De inzet van "bodycams" is bovendien duur. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen in uniform moeten hun werk altijd veilig kunnen uitvoeren en geweld tegen boa’s moet voorkomen worden. Een bodycam draagt hieraan bij. Het heeft een preventieve werking. Bovendien kunnen beelden op een later tijdstip van grote waarde zijn in politieonderzoeken. De ervaring van wijkagenten met bodycams geven aan dat dit een zeer effectief middel is. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD wil dat handhavers meer voor veiligheidsdoelstellingen worden ingezet. Dus wat meer op straat voor de veiligheid en wat minder om parkeerbonnen uit te delen. Daar hoort ook een professionele uitrusting bij; waaronder een Bodycam. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt dat body-cams zowel preventief als correctief een extra middel kunnen zijn in het vergroten van veiligheid. Invoering hiervan kan echter alleen plaatsvinden als laatste middel en met strikte inachtneming van de privacywet- en regelgeving. "

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat dit alleen kan als hier een duidelijke aanleiding voor is. "

 • Burgerbelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wanneer bij een evenement de situatie aanleiding geeft tot inzet van bodycams, moet dit volgens BurgerBelangen voorbehouden blijven aan de politie. Die heeft immers de machtsmiddelen om ook bij verdere escalaties in te grijpen."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Privacy is een groot goed. Het is een recht om niet gezien te worden. Daarom zijn wij kritisch op elke vorm van cameratoezicht. Wij vinden de evenementen in Hengelo over het algemeen goed verlopen. Er is geen reden om handhavers van de gemeente (boa’s) met een camera op hun uniform rond te laten lopen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Niet genoeg informatie over gedrag en uitvoering."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "ja, dit is om de veiligheid te waarborgen, en als het nodig is om beelden terug te kijken bij ongeregeldheden, ten goede van onze inwoners."

 • Lokaal Hengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Camera's op een uniform heeft een preventieve werking. "

 • DFH: Eens
  Toelichting van de partij

  "Daar waar nodig."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Sociale huurwoningen Extra belangrijk

De gemeente moet ervoor zorgen dat er meer sociale huurwoningen komen in Hengelo.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hengelo moet af van zijn wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Nu vertrekken mensen naar elders vanwege gebrek aan woonruimte en krimpt de stad. Dat is helemaal niet nodig. Ook moeten meer huurwoningen worden gebouwd in de hogere prijsklasse. Daar is veel vraag naar, evenals naar koopwoningen."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er moeten meer woningen in Hengelo worden gebouwd voor alle doelgroepen, dus ook zeker voor mensen die aangewezen zijn op een betaalbare huurwoning. Het aantal sociale huurwoningen is de afgelopen jaren gedaald, het geplande aantal nieuwe woningen werd niet gehaald, terwijl de vraag hoog is en er forse wachtlijsten zijn. De achterstand moet weer worden ingehaald. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is primair een taak van onze woningbouwvereniging Welbions. Ook zien we dat marktpartijen steeds vaker betaalbare huurwoningen aanbieden. Naar verwachting zullen we op langere termijn minder sociale huurwoningen nodig hebben. Tot die tijd zorgen we dat de doorstroom op peil blijft en dat scheefwonen zo min mogelijk voorkomt. We willen hierover duidelijke afspraken maken met Welbions. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het probleem is niet het aantal sociale woningen. Het probleem zit hem in de huurwoningen die net boven de sociale huur vallen. Daar is veel vraag naar, maar er zijn er te weinig. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Op dit moment is het aantal sociale huurwoningen in de gemeente Hengelo voldoende. D66 Hengelo hecht aan een integraal uitgebalanceerd woningaanbod voor de verschillende doelgroepen, waarbij er creatief wordt gekeken naar het herbestemmen van bestaande leegstaande gebouwen. (Telgenflat, Badhuis etc.)"

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vooral meer goedkope sociale huurwoningen. Welbions heeft de laatste jaren te veel van deze goedkope sociale huurwoningen verkocht. "

 • Burgerbelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "In de afgelopen jaren is door afbraak het aantal sociale huurwoningen in Hengelo afgenomen. Mede door de crisis is de herbouw achtergebleven bij de behoefte. Daarom moet de gemeente zich samen met Welbions de komende jaren inspannen om de achterstand weg te werken door extra bij te bouwen."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Uit de schattingen van de woningbehoefte blijkt dat er een tijdelijk (paar jaar) tekort is aan sociale woningen, maar dat die daarna weer afneemt. Zoek- en wachttijden voor een sociale woning zijn al jaren stabiel en acceptabel. Wij vinden daarom dat meer sociale huurwoningen nu niet nodig zijn."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Geldt voor iedere doelgroep, zowel oud als jong."

 • PVV: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er is een lange wachtlijst voor sociale huurwoningen, het totale woningaanbod moet worden verruimd."

 • Lokaal Hengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is in Hengelo een tekort aan betaalbare woningen."

 • DFH: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Betaalbare goedkope woningen huur en koop."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. OV ouderen Extra belangrijk

Mensen die ouder zijn dan 65 jaar moeten op kosten van de gemeente met het openbaar vervoer kunnen reizen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor ouderen met een laag inkomen is dit een uitkomst. Het gaat om openbaar vervoer binnen de gemeente. Het kan helpen om bijvoorbeeld eenzaamheidsproblemen op te lossen. Anderen zullen misschien eerder hun auto laten staan. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Onze inzet is gratis openbaar vervoer buiten de spits voor 65-plus. Dit bevordert de mobiliteit van senioren, vergroot hun sociale contacten en vermindert daardoor bv. eenzaamheid. Bovendien wordt zo het gebruik van het openbaar vervoer in zijn algemeenheid gepromoot. De bussen rijden buiten de spits toch al en zijn buiten de spits vaak laag bezet. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Leeftijd zegt niets over de mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer. Het CDA Hengelo is van mening dat een leeftijdsgrens niet terecht is. Wel zijn er andere manieren om te kunnen ondersteunen waar dat nodig is. Ouderen kunnen dankzij een OV-jaarkaart bijvoorbeeld al buiten de spits goedkoper reizen. Mocht het nodig zijn, kan er voor mensen met een beperking of laag inkomen ondersteuning aangevraagd worden bij de gemeente."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het feit dat iemand ouder is, wil niet zeggen dat iemand de kosten van het openbaar vervoer niet meer kan betalen."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil voor mensen voor wie de fiets geen alternatief is, veelal ouderen en gehandicapten, gratis openbaar vervoer buiten de spits mogelijk maken. Dit ten behoeve van het vergroten van mobiliteit en om vereenzaming te voorkomen."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het openbaar vervoer is in prijs goedkoper voor 70+. Het helemaal gratis maken is niet meer betaalbaar. We hopen wel dat we op deze manier zoveel mogelijk mensen mobiel houden."

 • Burgerbelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk dat ouderen kunnen blijven meedoen. Naarmate men ouder wordt neemt de behoefte aan allerlei voorzieningen toe terwijl men wel langer 'thuis' moet blijven wonen en de eigen mobiliteit afneemt. Daar kan met laagdrempelig (gratis) openbaar vervoer aan tegemoet worden gekomen."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Burgers moeten gestimuleerd worden met de fiets of bus naar de stad te komen. In die volgorde. Gebruik van de bus kost geld en energie. Mensen die slecht ter been zijn en minimale inkomsten hebben, willen we ondersteunen om de bus te kunnen gebruiken. Dat zijn niet per se 65-plussers. Er zijn veel 65-plussers die goed ter been zijn en voldoende inkomsten hebben."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als inwoners gebruik kunnen maken van openbaar vervoer, raken zij minder snel in een isolement. Dit kan eenzaamheid, met name onder ouderen, voorkomen."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een extra ondersteuning om mensen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te houden."

 • Lokaal Hengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen dat de ouderen mobiel blijven."

 • DFH: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Moskeeën Extra belangrijk

In Hengelo mogen geen nieuwe moskeeën komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Oneens
  Toelichting van de partij

  "ProHengelo hecht zeer aan de vrijheden die de grondwet ons biedt. Zoals de vrijheid van godsdienst. Daar horen kerken en moskeeën bij. Wij schrappen moskeeën waar haat wordt gepredikt en waar onze waarden en normen onderuit worden gehaald. Moskeeën worden goed ingepast in de omgeving."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij respecteren de Grondwet. Nederland is een vrij land en die vrijheden hebben we in onze Grondwet verankerd. Dat betekent vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van onderwijs. Elke religie is wat ons betreft daarom vrij om een gebedshuis te hebben om zijn geloof te belijden. Als er vanuit de gelovigen behoefte is aan een kerk, synagoge of moskee, dan moet dat kunnen. Overigens ligt er op dit moment geen verzoek voor een nieuwe moskee in Hengelo. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Godsdienstvrijheid is een groot goed. Er moet geschikte ruimte zijn om een geloof te belijden. Dit betekent niet dat er onbeperkt gebedshuizen kunnen worden gebouwd. De bouw moet passen in het ruimtelijk beleid van de gemeente. Zo mag het bijvoorbeeld geen (verkeers)overlast veroorzaken. Daarnaast zal er afstemming met de betreffende buurt moeten zijn."

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er is geen plan om een nieuwe moskee te bouwen. Deze stelling is dus niet aan de orde."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is een grondrecht van ieder individu om de vrijheid te hebben om te geloven wat hij of zij wil, zolang je de vrijheid van een ander niet schaadt. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme of moslimhaat is in onze samenleving geen plaats."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn niet tegen gebedshuizen. Als er een nieuw gebedshuis gewenst is, zal dit moeten passen in het bestemmingsplan. "

 • Burgerbelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In Nederland is vrijheid van religie. De overheid, de gemeente Hengelo incluis, stelt dus geen principiële beperkingen aan het aantal gebedshuizen, of dit nu moskeeën, kerken of andere religieuze plekken zijn."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is in Nederland vrijheid van godsdienst, dus ook voor moslims. De regels voor de bouw van een moskee zijn dezelfde als die voor de bouw van een kerk. Er mogen kerken gebouwd worden, dus ook moskeeën."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vrijheid van Godsdienst is hier van toepassing."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "De islamisering van Hengelo moet een halt toegeroepen worden."

 • Lokaal Hengelo: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wij respecteren de grondwet en dus ook de vrijheid van geloofsovertuiging."

 • DFH: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Inwoners laten beslissen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Platte daken Extra belangrijk

De gemeente moet meebetalen aan zonnepanelen op alle platte daken in het centrum.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "De naoorlogse wederopbouwarchitectuur heeft gezorgd voor een centrum met enorm veel platte daken. Klim maar eens op de toren, dan ziet U het. ProHengelo vindt gebruik van die daken een fantastische kans om echt iets aan de duurzaamheid te doen."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "We zien een grote energietransitie in de komende jaren. Het stimuleren van het gebruik van alternatieve energiebronnen maakt daar deel van uit. Om eea extra te stimuleren kunnen wij ons voorstellen dat de gemeente in dit stadium meebetaalt aan bijvoorbeeld zonnepanelen in het centrum als onderdeel van een door ons gewenste Hengelose Energie Coöperatie."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen samen bouwen aan een duurzame stad. Het CDA vindt dat de eigenaren van panden in de binnenstad primair een eigen verantwoordelijkheid hebben voor de verduurzaming van hun panden, dus ook ten aanzien van het plaatsen van zonnepanelen. Overigens vindt het CDA wel dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven en het initiatief moet nemen om op de platte daken van het gemeentelijk vastgoed zonnepanelen te plaatsen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zonnepanelen zijn ook zonder subsidie van de gemeente al een interessante investering. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 Hengelo wil daken zoveel mogelijk benutten om zonne-energie op te wekken ten behoeve van de energievoorziening op locatie. De gemeente kan de gemeentelijke daken beschikbaar stellen aan particulieren om daar hun zonnepanelen op te zetten (al dan niet via energiecollectieven). Op den duur zal, net als bij windturbineparken, subsidie of meebetalen niet meer nodig zijn. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn verschillende subsidieregelingen van de rijksoverheid die hier in voorzien. Deze taak ligt wat ons betreft niet bij de gemeente."

 • Burgerbelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Meebetalen niet, maar wel actief medewerking verlenen aan collectieve initiatieven zoals bijvoorbeeld de zogeheten 'postcoderoos', waarbij binnen een postcodegebied een groep bewoners gezamenlijk een initiatief kan ontwikkelen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "We hebben alle mogelijkheden voor duurzame energie nodig om onze klimaat- en energiedoelstellingen te halen. De gemeente kan daar goed aan bijdragen door op al haar gebouwen waar mogelijk zonnepanelen (en groene daken) te leggen. De gemeente kan publieke organisaties (scholen, sportverenigingen, etc) helpen met financieren van zonnepanelen. Aflossen kan uit de lagere energierekening."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De gemeente is niet van de eigenaar van alle gebouwen. De gemeente kan dit alleen maar bevorderen."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De markt moet hierop in spelen, geen overheidsgeld."

 • Lokaal Hengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft een voorbeeldfunctie voor een duurzame stad."

 • DFH: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bij alle gemeentelijk vastgoed in ieder geval"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Bezuinigen zorg Extra belangrijk

Als er te weinig geld is voor de zorg, moet er op de zorg zelf worden bezuinigd.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De zorg moet zuinig werken. Er wordt soms te veel geld besteed aan dingen die ook anders kunnen. Maar handen af van de omvang van de geleverde zorg aan clienten. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het verlenen van voldoende, kwalitatief goede zorg staat voor ons voorop. Daar moeten onze inwoners altijd op kunnen vertrouwen. Indien hiervoor te weinig geld is MOET er binnen de gemeentebegroting extra geld worden gevonden."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zorg moet altijd beschikbaar zijn voor de inwoners die het nodig hebben. Niemand mag tussen wal en schip raken. Dit zien wij als essentiële taak van de gemeente. Tegelijkertijd blijft het een uitdaging om de kosten van de zorg in toom te houden. Door tijdig en adequaat aan de zorgbehoefte van de inwoners te kunnen voldoen hopen wij veelal dure en intensieve zorg te voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat er genoeg geld naar de zorg moet gaan. Als er geld tekort is voor de zorg moet dat binnen alle decentralisaties worden opgevangen."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 Hengelo wil een stad met voldoende aandacht en zorg voor de kwetsbare doelgroepen. D66 wil dat de focus ligt op preventie en efficiënt organiseren in de zorgketen. Dit vraagt flexibiliteit en speelruimte. Tegelijk wil D66 de zorguitgaven minder hard laten groeien, door het kostenbewustzijn te vergroten. Doen we dat niet, dan wordt de gezondheidszorg onbetaalbaar."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De zorg in Hengelo mag nooit stoppen omdat er niet genoeg geld is gereserveerd in de begroting. Wij zullen het geld dan bijpassen uit de algemene reserve. Mensen staan altijd voorop."

 • Burgerbelangen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Als er moet worden bezuinigd om de zorg te bekostigen dan moeten we kijken naar alle posten op de begroting, inclusief de zorg. Dan kunnen we uit alle mogelijke voorstellen de minst pijnlijke kiezen."

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Tekorten in de zorg worden veroorzaakt door landelijk beleid. Dat is door de gemeente slechts beperkt op te vangen. Er mag vanuit de gemeente wat geld bijgelegd worden, maar een open-eind-regeling waarin alle tekorten opgevangen kunnen worden is ondoenlijk. We doen ons best om de zorg anders en goedkoper in te richten en schrijnende situaties op te vangen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij proberen iedereen te wijzen op de mogelijkheden van ondersteuning en waar mogelijk efficiënt te organiseren, bijvoorbeeld; één coach per gezin."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als er te weinig geld voor de zorg is, wordt er niet bezuinigd op de zorg maar op de dik betaalde managers en bureaucratische instellingen."

 • Lokaal Hengelo: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er moet niet worden bezuinigd op de zorg. "

 • DFH: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Elke inwoner moet de zorg krijgen die hij/zij nodig heeft"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Vuurwerk Extra belangrijk

Het zelf afsteken van vuurwerk met Oud en Nieuw moet in heel Hengelo mogelijk blijven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Oneens
  Toelichting van de partij

  "ProHengelo zou na 24.00 uur graag een groot feestelijk vuurwerk zien in de stad. Op plekken waar weinig overlast kan ontstaan, mag vuurwerk worden afgeschoten. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "We zijn niet tegen vuurwerkvrije zones. Maar we zouden dergelijke zones alleen willen instellen op basis van voldoende draagvlak onder de mensen die in een bepaalde wijk wonen. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het afsteken van vuurwerk is een gewaardeerde traditie. Wanneer een straat of buurt zelf initiatief neemt voor een vuurwerkvrije zone, dan vinden we dat de gemeente dit kan ondersteunen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vuurwerk afsteken is in Hengelo een mooie traditie. We willen wel dat de politiek hard optreedt tegen vernielingen door vuurwerk."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil experimenteren met vuurwerkvrije zones bij ziekenhuizen, scholen en zorginstellingen. Naast deze vuurwerkvrije zones moet het zelf afsteken van vuurwerk mogelijk blijven. Daarbij zijn wij voor het professioneel afsteken van vuurwerk op een centrale plek in de binnenstad. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door rekening te houden met elkaar en samen de dag erna het afval samen op te ruimen is het voor iedereen een mooi feest."

 • Burgerbelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "BurgerBelangen wil graag experimenteren met terugdringen van het massaal afsteken van vuurwerk. Bijvoorbeeld door het centraal organiseren van een vuurwerkshow gecombineerd meet vuurwerkvrije zones bij het ziekenhuis, zorginstellingen en scholen."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor het beperken van het afsteken van vuurwerk. In een keer verbieden werkt niet. Daarom eerst in overleg met burgers vuurwerkvrije zones aanwijzen en een centrale vuurwerkshow organiseren."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie wil het vuurwerk dat het meest leidt tot onveiligheid aanpakken. Volgens ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber loopt de hoeveelheid letsel en onveiligheid rond Oud en Nieuw ‘zo langzamerhand uit de hand’. De ChristenUnie wil dat het kabinet de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid opvolgt om knalvuurwerk en vuurpijlen uit de handel te halen voor particulieren. Siervuurwerk blijft dan wel beschikbaar voor particulieren, ander vuurwerk alleen voor professionals."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "We gaan de burgers niet betuttelen."

 • Lokaal Hengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ondersteuning van vuurwerkvrije zones."

 • DFH: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Sportsubsidies Extra belangrijk

De gemeente moet een groter gedeelte van de sportsubsidies besteden aan sporten voor mensen met een beperking.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor deze groep is het extra belangrijk goed in beweging te blijven."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor het verlenen van subsidies ten behoeve van sportbeoefening. We vinden niet dat de ene groep (mensen met een beperking) ten koste van bijvoorbeeld jeugd of ouderen extra middelen moet krijgen. Als dat nodig is, moet er gewoon extra geld voor sportsubsidies voor specifieke groepen worden vrijgemaakt."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We vinden het belangrijk dat mensen met een beperking zoveel mogelijk kunnen sporten in reguliere verenigingen. In het huidige beleid wordt voorzien in subsidies, ook voor gehandicaptensport. Wanneer verenigingen daarvoor extra inspanningen verrichten, krijgen zij ook meer subsidie. We zien dat dit over het algemeen voldoende is en verenigingen gestimuleerd worden een stap extra te zetten voor mensen met een beperking."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt niet dat er van de huidige subsidies een groter deel naar sporters met een beperking moet gaan. Als daar meer geld nodig is, dan kan dat. Maar dat mag niet ten koste gaan van de andere sporters."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Sport draagt sterk bij aan een gezond en gelukkig leven, voor alle leeftijden en doelgroepen. Dit vraagt om toegankelijke en betaalbare lokale sportvoorzieningen en sportverenigingen voor iedereen. Daar waar nodig staat D66 open voor het beschikbaar stellen van incidentele middelen voor sportende mensen met een beperking. "

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat iedereen moet kunnen sporten. Dus ook mensen met een beperking. Als hier extra faciliteiten voor nodig zijn dan moet dat worden geregeld. "

 • Burgerbelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet zorgen voor breed toegankelijke sportvoorzieningen, toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Natuurlijk is dat inclusief voorzieningen voor mensen met een beperking."

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dat geldt zeker voor sport en bewegen. Wij zijn voor stimulering van sport en bewegen, belangrijk voor een gezonde leefstijl. Als blijkt dat er belemmeringen zijn voor mensen om te kunnen sporten, willen we die belemmeringen wegnemen. Dat kunnen financiële maar ook andere belemmeringen zijn."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Iedere sporter telt voor ons even zwaar. Iedereen krijgt gelijke steun en gelijke kansen."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen verdient gelijke kansen, we gaan geen doelgroep voortrekken."

 • Lokaal Hengelo: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er moet extra geld voor de sport in het algemeen erbij komen, zodat valide en minder valide mensen gewoon kunnen sporten."

 • DFH: Eens
  Toelichting van de partij

  "Is al subsidie voor: moet veel geld naar sporten het algemeen. Hengelo Sportstad van Twente."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Uitgaansgelegenheden Extra belangrijk

Uitgaansgelegenheden in Hengelo moeten zelf bepalen wanneer ze open zijn.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Oneens
  Toelichting van de partij

  "ProHengelo vindt dat de uitgangsavonden vroeger moeten beginnen en niet pas na twaalven. De gemeente en de horecaondernemers zouden hierop kunnen inzetten door het aanpassen van de openingstijden. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hengelo heeft hele ruime openingstijden voor de horeca. Vooral in het weekend. In het nachthorecagebied mogen cafe's tot 6.00 uur 's ochtends open zijn. Dat vinden wij zeer redelijk. Wij willen dat overlast voor bewoners van de binnenstad wordt beperkt en vinden daarom een volledig vrije openingstijd niet acceptabel. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hengelo is een echte uitgaansstad en kent al zeer ruime openingstijden. Wat het CDA Hengelo betreft zijn deze ruim genoeg. Een voordeel van gereguleerde openingstijden is dat op voorhand bekend is wanneer er extra inzet van politie nodig is. Dit is goed voor de leefbaarheid van de binnenstad, houdt de veiligheid beheersbaar en houdt de kosten in de hand"

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Naast de vrijheid voor ondernemers zorgt dit ook voor meer veiligheid. Want door verschillende sluitingstijden is er geen sprake van een grote groep publiek op straat aan het einde van een uitgaansavond. Juist die pieken in het aantal mensen op straat zorgt voor onveiligheid."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers ervaren grote regeldruk. D66 wil hier verandering in brengen door een aanpak op basis van twee principes: meer vertrouwen en een dienstbare lokale overheid. D66 Hengelo staat voor meer vrijheid van ondernemen in samenwerking met partners zoals de politie en de gemeente. Minder regels mogen echter niet ten koste gaan van de openbare orde. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In het kader van de veiligheid is er in Hengelo gekozen om de sluitingstijden van de nachthoreca niet allemaal op dezelfde eindtijd te zetten. Dit werkt goed en is voor de politie ook te overzien. Dit willen we graag zo houden."

 • Burgerbelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We willen de Hengelose binnenstad weer levendig maken door onder meer wonen in de binnenstad aantrekkelijker te maken. Geluidsoverlast van uitgaanspubliek tot diep in de nacht staat daarmee op gespannen voet. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De binnenstad is er niet alleen om uit te gaan, maar ook om te wonen. Wonen in de binnenstad willen we bevorderen, om de binnenstad levendiger te krijgen. Ook ’s avonds. Daarom is het goed dat nachthoreca met late openingstijden geconcentreerd wordt in een beperkt deel van het centrum, zodat je in andere delen met vroegere openingstijden minder last hebt van nachtelijk uitgaanslawaai."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Daarvoor is een Horeca visie voor vastgesteld in 2017."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Geen onnodige regels, we stoppen met het betuttelen van de ondernemers."

 • Lokaal Hengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zolang dit geen overlast veroorzaakt, mogen uitgaansgelegenheden zelf bepalen wanneer ze open zijn."

 • DFH: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Cameratoezicht Extra belangrijk

In het centrum van Hengelo moet meer cameratoezicht komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Camera's dienen de veiligheid, omdat ze een preventieve werking hebben. Ook wordt de pakkans bij wetsovertreding enorm vergroot."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn niet principieel tegen cameratoezicht, maar vinden wel dat het proportioneel moet zijn ten opzichte van de inbreuk die het maakt op de privacy van mensen. De hoeveelheid camera's die nu in het Centrum hangt is voldoende. Er is ook geen aanleiding voor meer cameratoezicht: Hengelo is een veilige stad! "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt een veilige binnenstad heel belangrijk. Cameratoezicht draagt bij aan zowel de fysieke veiligheid, als aan het veiligheidsgevoel van bewoners en bezoekers van het centrum. Het CDA wil toezien op de privacy door duidelijke afspraken tussen de gemeente en politie over gebruik en opslag van de beelden."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "In Hengelo moet je veilig kunnen uitgaan. Camera's kunnen daarbij helpen."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt dat camerabewaking zowel preventief als correctief een middel is in het vergroten van veiligheid. Op dit moment zijn er voldoende camera’s in Hengelo. Uitbreiding hiervan kan alleen plaatsvinden als laatste middel en met strikte inachtneming van de privacywet- en regelgeving. Inwoners ervaren Hengelo als een relatief veilige stad. "

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Op momenten dat er extra toezicht nodig is, zoals bij grote evenementen vinden wij het goed dat hier extra flexibele camera’s zijn om hiermee voor een optimale veiligheid te zorgen. We vinden het niet nodig dat hier permanent meer toezicht is."

 • Burgerbelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is voldoende cameratoezicht. Het huidige aantal incidenten geeft geen aanleiding om het cameratoezicht uit te breiden. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Privacy is een groot goed. Het is een recht om niet gezien te worden. Daarom zijn wij kritisch op elke vorm van cameratoezicht. Wanneer er op een bepaalde plek in de stad structureel veel problemen zijn, is na uitgebreide afweging tijdelijk cameratoezicht denkbaar."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn genoeg camera's"

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Meer toezicht op straat. Hengelo moet weer op nr. 1 komt te staan als veiligste stad van Nederland. Een stad waar vrouwen en meisjes veilig over straat kunnen, zonder angst om lastig gevallen te worden. Dit geldt natuurlijk voor iedereen die nu niet veilig over straat kan."

 • Lokaal Hengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Veiligheid boven alles, maar er moet wel rekening gehouden worden met de privacy."

 • DFH: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Marktplein Extra belangrijk

Hengelo moet inwoners in een referendum advies vragen over de nieuwe inrichting van het marktplein.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Over de markt hebben zich meer dan 4000 mensen uitsproken. De uitslag was duidelijk en de gemeente heeft beloofd dat over te nemen. Beloofd is beloofd. We moeten nu eindelijk eens aan het werk met de binnenstad. ProHengelo is groot voorstander van referenda. Maar een nieuw referendum organiseren over de markt leidt opnieuw tot uitstel. De Hengelose politiek is goed in uitstellen. Het is tijd voor verandering!"

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor een referendum, omdat het de directe betrokkenheid en zeggenschap van inwoners bij belangrijke onderwerpen vergroot. De inrichting van het Marktplein is voor de stad zo'n belangrijk onderwerp waarvan wij vinden dat onze inwoners zich daarover moeten kunnen uitspreken. Ook omdat het veel geld gaat kosten en dan is het goed dat het gekozen ontwerp voldoende draagvlak heeft bij de Hengeloers. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De inwoners van Hengelo hebben al de mogelijkheid gehad om te stemmen op een ontwerp. De keuze is dus breed gedragen en verwerkt in de plannen. Het is belangrijk dat de bouw spoedig begint en de inrichting overeenkomt met de keuze die is gemaakt door de inwoners. Zo is dit onderdeel geworden van het Actieplan Binnenstad, dat met alle binnenstadspartners is opgesteld."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is al een verkiezing geweest over de inrichting van het marktplein. Dat hoeft niet nog een keer. De uitslag is een replica van het Hijschgebouw. De VVD omarmt deze uitkomst. Dit ontwerp past het beste bij de identiteit van Hengelo. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 Hengelo is voor het raadgevend referendum. De inrichting van de binnenstad en het marktplein had zich goed kunnen lenen voor een raadgevend referendum. De procedure voor het kunnen uitvoeren van een referendum is nog niet afgerond. Derhalve zijn we het eens met het standpunt als zodanig, maar kan deze niet meer meegenomen worden. We hechten eraan dat inwoners nauw worden betrokken bij het verdere inrichtingsproces."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De inwoners hebben onlangs kunnen stemmen over de inrichting van het marktplein. Een referendum is dus overbodig. "

 • Burgerbelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Eind 2017 heeft al een volksraadpleging plaats gevonden over drie ontwerpen voor het marktplein. Die raadpleging heeft een duidelijke winnaar opgeleverd. Wij zijn er niet voor om dit opnieuw aan de inwoners voor te leggen."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Hengelose burgers hebben eind 2017 op drie ontwerpen hun stem kunnen uitbrengen. 4000 burgers hebben dat ook gedaan en daaruit is een duidelijke voorkeur naar voren gekomen. Het is nu aan de gemeente om samen met de centrumondernemers aan de slag te gaan. Een nieuw referendum is niet nodig."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Is al gebeurd"

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PVV vindt 1x per 4 jaar stemmen te weinig en wil de burgers door middel van een referendum meer invloed geven, maar ook burgerparticipatie is hier van belang"

 • Lokaal Hengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "De uitkomst van dit referendum moet dan wel bindend zijn en opgevolgd worden."

 • DFH: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Landbouwgrond Extra belangrijk

Landbouwgrond in Hengelo moet voor de landbouw bestemd blijven en mag niet worden omgezet in natuur.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De natuur in Nederland kalft af. Als landbouwbedrijven niet rendabel zijn, is uitbreiding van het natuurgebied met voormalige landbouwgrond van harte welkom. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dat mag van ons wel. Feit is dat steeds meer landbouwbedrijven er mee stoppen, omdat hun landbouwbedrijf niet meer rendabel is. Deze gronden kunnen prima worden omgezet in natuur. Bovendien voorkomen we ermee , dat onrendabele landbouwbedrijven worden opgekocht ten behoeve van megastallen."

 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het CDA Hengelo vindt dat dit aan de landbouwers en grondeigenaren zelf is en niet aan de gemeente. Als een landbouwer (via een landgoed of andere regeling) zijn grond omzet in natuur, dan is dat zijn eigen keus. De gemeente Hengelo gaat dit niet opleggen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet meer vrijheid geven aan agrarische ondernemers. Natura2000 geeft veel agrariërs hoofdpijn. Het zorgt voor onwerkbare situaties en veel kosten."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 Hengelo ziet alleen toekomst voor agrarische bedrijven die in evenwicht met hun omgeving produceren, de ecologische landbouw. D66 wil dat voedselproductie op zijn minst neutraal is voor het milieu en bijdraagt aan het behoud van biodiversiteit. Volgens D66 Hengelo kunnen agrariërs en natuur heel goed naast en met elkaar bestaan. Het omzetten van niet-ecologische landbouw naar ecologische landbouw, van landbouwgrond naar natuur, of een mengvorm hiervan zien we als een positieve ontwikkeling."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Deze stelling is te zwart-wit. Daar waar behoefte is mag landbouwgrond best omgezet worden in natuur."

 • Burgerbelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het buitengebied rondom Hengelo is beperkt van omvang. Dat gebied is belangrijk als uitloopgebied voor onze inwoners. Daar past ook een wat meer natuurlijke en avontuurlijke invulling bij, op de schaal van ons karakteristieke en geliefde kleinschalige Twentse landschap. Grootschalige en intensieve landbouw staat daarmee op gespannen voet."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor een evenwichtige ontwikkeling van ons landschap. Daarin zijn landbouw én natuur belangrijk. Voor ontwikkeling van natuur zijn grotere aaneengesloten gebieden van belang. Dat kan soms betekenen dat landbouwgrond omgezet moet worden in natuur. Vanzelfsprekend dat daar voor de betrokken boer compensatie tegenover staat, financieel of via landruil."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Daar gaan wij niet over, boeren kunnen zelf aangeven of zij meedoen met natuurprogramma's."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Landbouwgrond is een onderdeel van de Twentse identiteit en moeten we koesteren. Natuur is een ruim begrip, ook landbouwgrond in zijn volle glorie is een onderdeel van de natuur."

 • Lokaal Hengelo: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dit moet per situatie beoordeeld worden."

 • DFH: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Cafés binnenstad Extra belangrijk

De gemeente moet zich niet bemoeien met locaties voor cafés en winkels in de binnenstad

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "In principe is de vestiging in de binnenstad vrij. Anderen (zoals bewoners) mogen geen overlast ondervinden die groter is dan gebruikelijk. Nachthoreca moet zich wel beperken tot het aangewezen gebied vanwege de controlemogelijkheden en het nachtelijk feestgedruis op straat. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen een compact centrum met een sterk kernwinkelgebied. Dat betekent ook dat de gemeente ervoor moet zorgen dat winkels en horeca zich in het kernwinkel- en kernhorecagebied vestigen en niet elders in de binnenstad. We willen een concentratie. De gemeente kan hierop sturen door dit in bestemmingsplannen vast te leggen. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is een taak van de gemeente te zorgen voor een goede en logische ruimtelijke inrichting van de verschillende functies in de binnenstad. Zoveel mogelijk clustering van horeca in een samenhangend gebied en clustering van winkels in het kernwinkelgebied zijn twee belangrijke en elkaar versterkende uitgangspunten. Deze herkenbaarheid en duidelijkheid vraagt ook de bezoeker aan onze binnenstad."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wil je een bruisende binnenstad dan moet je het ondernemers en organisatoren van evenementen niet moeilijk maken. De ondernemers weten beter dan de gemeente waar hun winkel of horeca het beste tot bloei komt."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ondernemers en de gemeente om te komen tot een levendige en vitale Hengelose binnenstad. Het Integraal Actieplan voor de binnenstad voorziet in een gezamenlijk doel om vernieuwing en verbetering in gang te zetten en leegstand te verminderen. De rol van de gemeente is hierbij faciliterend, bemiddelend, verbindend en ruimte biedend aan ondernemers om initiatieven te kunnen ontplooien. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Je moet je hier als overheid mee bemoeien, al was het maar omdat er iets moet wijzigen in een bestemmingsplan. “We maken Hengelo Samen”, dus wonen, horeca en winkels zullen op elkaar afgestemd moeten worden."

 • Burgerbelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet juist de regie nemen om het overaanbod aan winkels een andere bestemming te geven. Ook een goede balans tussen horeca en winkels in de binnenstad heeft gemeentelijke regie nodig."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De binnenstad is er niet alleen om uit te gaan, maar ook om te wonen. Wonen in de binnenstad willen we bevorderen, om de binnenstad levendiger te krijgen. Ook ’s avonds. De raad heeft onlangs de horecavisie aangenomen. Daarmee is de stad onderverdeeld in gebieden waarin de verschillende typen horeca (denk aan dag- en nachthoreca) zich mogen vestigen. Zo wordt de overlast voor bewoners in het centrum beperkt."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie heeft vóór de vaststelling van de Horecavisie gestemd. Wij ondersteunen de kwalitatieve versterking van aantrekkelijke vormen van horeca in de binnenstad. Deze worden geclusterd en vanuit de gemeente gestuurd juist om botsende belangen horeca/woonfunctie te voorkomen. De focus ligt op de toevoeging van goede daghoreca maar ook de realisatie van blurring (combinatie winkel/horeca). "

 • PVV: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ondernemen, zonder onnodige regelgeving. De gemeente behoudt haar kaderstellende en toezichthoudende rol."

 • Lokaal Hengelo: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente is verantwoordelijk voor de leefbaarheid van de binnenstad, zonder extra regeldruk voor ondernemers."

 • DFH: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het zou een zootje worden. De gemeente moet zich wel veel flexibeler opstellen wanneer ondernemers ludieke zaken bedenken om aantrekkelijker te worden voor de consument en dus de binnenstad."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

30. Monument Extra belangrijk

Het gebouw van de vroegere mts (achter het station) moet een gemeentelijk monument worden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • ProHengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hengelo heeft veel (te veel) gesloopt, ook monumenten. De vroegere MTS moet bewaard blijven, evenals vele andere kenmerkende gebouwen."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hengelo is groot geworden door de (metaal)industrie. Wij willen dat historische industriepanden en wederopbouwarchitectuur voor volgende generaties zo goed en zo veel mogelijk zichtbaar worden gehouden. Dat kan door ze een monumentale status te geven OF door ze passend op te nemen in bouwprojecten. Wij zijn van mening dat voor de (naoorlogs monumentale) voorgevel van de MTS gebouw is dat laatste ook al prima gelukt met de huisvesting van het WTC."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA Hengelo is zich bewust van de cultuurhistorische waarde van de gevel van de voormalige MTS. Dat geldt niet voor het gehele gebouw. Wij zetten in op doorontwikkeling van het gebouw, met behoud van de historische uitstraling. Maar dat betekent niet dat het een monument moet worden. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentelijke monumenten lijken een goede bescherming te zijn voor oude panden, maar dat blijkt in Hengelo helemaal niet zo te zijn. Neem bijvoorbeeld het Badhuis, de Ariënsschool en het Hijschgebouw. Dat zijn ook gemeentelijke monumenten, maar er is slecht voor gezorgd. Daarnaast geeft de monumentenstatus minder mogelijkheden tot verbouwen. Terwijl dat juist de redding kan zijn van onze oude panden. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De locatie waar het mts gebouw is gevestigd is nog sterk in ontwikkeling, o.a. door de komst van het WTC Twente. Het toekennen van een monumentenstatus staat de ontwikkeling van het gebied in de weg. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We zijn blij dat het gebouw op dit moment een goede invulling krijgt ten dienste van de samenleving. Het gebouw heeft verder geen monumentale waarde voor ons. Het mozaiek aan de voorgevel vinden we prachtig."

 • Burgerbelangen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Deels. Vooral de voorzijde van het gebouw heeft een karakteristieke gevel. Een groot deel daarachter is echter een weinig monumentale school. BurgerBelangen wil daarom in ieder geval de voorzijde in originele staat behouden."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hengelo heeft zeer weinig monumentale gebouwen. Het weinige dat we hebben moet behouden blijven. De vroegere MTS, achter het station naast Metropool, is een prachtig voorbeeld van wederopbouwarchitectuur (heropbouw na de oorlog). Het gebouw vormt een prachtige wand van het met een skatepark nieuw in te richten Industrieplein."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wanneer hier een goede invulling voor gevonden kan worden."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Waarom extra regels creëren, wat multifuctioneel gebruik of verbouwen alleen maar lastiger maakt? Ook dient het etiket monument niet aangewend te worden om extra subsidiegeld toe te kennen."

 • Lokaal Hengelo: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hengelo heeft te weinig prominente gebouwen en dit gebouw moet behouden blijven."

 • DFH: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Inwoners bepalen"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat